Ochrona środowiska

 • Obwieszczenie

  2021-01-15 09:53:47

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamia, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem znak WOOŚ.420.35.2018PL z dnia 12 stycznia 2021r. sprostował oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pn: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT ( Polska-Litwa)"

 • OBWIESZCZENIE

  2017-12-14 18:30:52

  dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu w Nowogrodzie, na działce ewidencyjnej nr 1759/6 położonej przy ul. Łomżyńskiej 20 instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne i punktu zbierania odpadów

 • OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

  2017-10-31 14:36:25

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 25.10.2017 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pnedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie z przebudową drogi gminnej Mątwica — Szablak Nr 105831B”

 • OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

  2017-10-31 14:34:43

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 25.10.2017r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Mątwica — Grzymały Nr 1058328”, na terenie gminy Nowogród

 • OBWIESZCZENIE

  2017-10-31 14:31:19

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 10583113 Mątwica-Szablak w km 0+000,00 — 1+849,16 oraz przebudowie mostu na rz. Struga Lepacka, gm. Nowogród,pow. łomżyński.

 • INFORMACJA

  2017-08-18 14:46:48

  w dniu 18 sierpnia 2017 r., na wniosek Pana Wacława Dąbrowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „WÓDEX” Wacław Dąbrowski, ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu powierzchni złoża ZARUZIE objętej wydobyciem kopaliny, zlokalizowane na działkach o nr geod. 451 i 452 w obrębie wsi Zaruzie, gm. Miastkowo

 • OBWIESZCZENIE

  2017-08-02 19:46:35

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży Informuje, ze w dniu 31 lipca 2017 r, na skutek wniosku Państwa Bożeny Joanny i Tadeusza Świtaiewskich o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 19 sierpnia 2016 r., nr SKO.412/19/2016

 • INFORMACJA

  2017-08-02 19:40:59

  Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory o obsadzie ok. 46 DJP w systemie rusztowym (docelowa obsada w gospodarstwie ok. 65 DJP), podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności min. 506 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 8 m3, na działce nr 13 we wsi Kupnina, gm. Nowogród, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

 • INFORMACJA

  2017-08-02 19:38:12

  Została decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich na 900 szt. tuczników każdy w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności ok. 1800 m3 z fundamentami pod 2 silosy o pojemności 29,55 m3 każdy oraz 2 studni wierconych o wydajności nie mniejszej niż 0,7 m3 na godzinę na terenie działki nr 113 w miejscowości Sławiec, gmina Nowogród, powiat łomżyński, województwo podlaskie.

 • OBWIESZCZENIE

  2017-06-30 13:54:32

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Modyfikujący: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11