Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

 

Logo URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród
woj. podlaskie

telefon  (86) 217 55 28
faks  (86) 217 55 20
email:  umnowogrod@wp.pl


Godziny pracy:

Poniedziałek | 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek | 7.30 - 15.30


Numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z poszczególnych tytułów:
 
 
Urząd Miejski, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 09 8757 0001 2600 0097 2000 0130
 
- podatki i opłaty lokalne /osoby fizyczne, osoby prawne, inne jednostki,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty skarbowe,
- opłaty za udostepnienie danych ze zbioru PESEL,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy /trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z różnych opłat, różnych dochodów oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego (np. opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC),
- odsetki od ww. należności.
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 72 8757 0001 2600 0097 2000 0160
 
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- należności alimentacyjne,
- inne dochody,
- odsetki od ww. należności.
 
 
Uwaga! Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dokonywane są na indywidualnie określane numery rachunków.
 
 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018r. wynoszą:
 
- opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 150 zł za rok;
- opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi jako odpady zmieszane wynosi 250 zł za rok;
- 12 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 30 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zmieszane (nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

Lista aktualności

 • OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

  2019-01-14 15:00:54

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Nowogród za rok 2018

 • OBWIESZCZENIE

  2019-01-14 14:54:32

  postanowieniem z dnia 4 stycznia 2019 r. znak: DLI.1.6621.4.2018.IS.9 zawiesił postępowanie odwoławcze prowadzone w sprawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 18/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., znak: AB-I.7820.2.6.2017.MB. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku I i II od km 45+709,00 — miejscowość Nowogród do km 53+891,65 — nowo projektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa" w obrębie Stare Kupiski, w gm. Łomża, pow. łomżyński. realizowanej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród — Łomża wraz z obejściem miejscowości Stare Kupiski"— do czasu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

 • OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

  2019-01-14 14:50:27

  zawiadamiam, iż Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 10 stycznia 2019 r. na wniosek Gminy Nowogród wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i przebudowie dróg gminnych w Nowogrodzie wraz z sieciami wod.-kan. i energetycznymi – etap III, gm. Nowogród, powiat łomżyński”

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  2019-01-07 12:48:06

  Gmina Nowogród: "Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach -infrastruktura społeczna dla mieszkańców wiosek Grądy, Sławiec, Grzymały" - Ogłoszenie nr 501131-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.

 • V sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Nowogrodzie

  2019-01-07 12:40:51

  7 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41. odbędą się obrady V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2018-05-28

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11