Jednostki Urzędu Miejskiego i zakres ich działania

Wyszczególnione zadania poszczególnych jednostek Pełna informacja o funkcjonowaniu jednostek znajduje się w dziale "Poradnik interesanta"

Untitled

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 • Zasiłki stałe.

 • Zasiłki wyrównawcze.

 • Renty socjalne.

 • Zasiłki okresowe macierzyńskie.

 • Zasiłki okresowe gwarantowane.

 • Zasiłki okresowe.

 • Zasiłki celowe.

 • Udzielanie pomocy w postaci schronienia, odzieży, wyprawki.

 • Dożywianie dzieci w szkołach.

 • Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

 • Sprawianie pogrzebu.

 • Poradnictwo i pomoc instytucjonalna.

 • Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

 • Zasiłki dla kombatantów.

 • Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 • Dodatki mieszkaniowe.

GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM i OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Nabycie nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste.

 • Sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.

 • Zbycie części nieruchomości niezbędnej do poprawiania warunków zagospodarowania nieruchomościami.

 • Dzierżawa gruntów rolnych.

 • Dzierżawa terenów nierolnych i najem nieruchomości.

 • Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców.

 • Podział nieruchomości.

 • Nadawanie i zmiana nazw ulic.

 • Numeracja nieruchomości.

 • Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów z zadrzewień.

 • Stwierdzenie własnoręczności podpisów osób pracujących w gospodarstwie rolnym oraz świadków.

BUDOWNICTWO I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 • Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

 • Decyzje o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

 • Opracowanie i realizacja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 • Wydawanie pozwoleń na budowę dla osób fizycznych.

 • Wydawanie zaświadczeń.

DROGOWNICTWO LEŚNICTWO I P.POŻ.

 • Bieżące utrzymanie dróg gminnych.

 • Wydawanie pozwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

 • Utrzymanie oświetlenia ulicznego.

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy „o ochronie roślin”.

 • Kontrole przestrzegania zakazu uprawy maku i konopi.

 • Zalesianie gruntów rolnych.

 • Zezwolenia na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne.

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 • Zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 • Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

PODATKI I OPŁATY

 • Decyzje wymiarowe w sprawach podatkowych

 • Umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty podatków

 • Zaświadczenia na bony paliwowe.

 • Zaświadczenia o stanie majątkowym

 • Udzielanie ulg z tytułu nabycia gruntów , inwestycyjnych , żołnierskich

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 • Zameldowania na pobyt stały.

 • Wymeldowania z pobytu stałego.

 • Zameldowania na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy.

 • Wymeldowania z pobytu czasowego powyżej 2 miesięcy.

 • Zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy.

 • Wymeldowania- wyjazd za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.

 • Wymeldowania- wyjazd za granicę na pobyt stały.

 • Zameldowania cudzoziemców na pobyt czasowy.

 • Zameldowania i wymeldowanie decyzją administracyjną.

 • Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu z akt ewidencji ludności.

 • Wydawanie numerów ewidencyjnych PESEL zainteresowanym osobom.

 • Wydawanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórki publicznej.

 • Wydawanie pozwoleń na przeprowadzanie imprez masowych.

SPRAWY WOJSKOWE

 • Uznawanie żołnierzy i poborowych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

 • Uznawanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

 • Zasiłki alimentacyjne na rzecz członków rodziny.

 • Rekompensata utraconego wynagrodzenia za czas odbywania ćwiczeń wojskowych.

URZĄD STANU CYWILNEGO

 • Rejestracja urodzeń.

 • Udzielanie ślubu cywilnego.

 • Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego/ małżeństwa wyznaniowe/.

 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

 • Rejestracja zgonów.

 • Odpisy aktów stanu cywilnego.

 • Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granica.

 • Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca.

 • Przyjmowanie oświadczenia o nadaniu nazwiska męża matki.

 • Wydawanie dowodów osobistych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski Nowogród

Wprowadzający: Urząd Miejski Nowogród

Data modyfikacji: 2003-06-30

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2003-06-30