Nabór na głównego księgowego Związku Gmin Pisa - Narew

Zarząd Związku Gmin „Pisa- Narew" 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na głównego księgowego Związku

Zarząd Związku Gmin „Pisa- Narew" 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na głównego księgowego Związku

I.         Miejsce wykonywania pracy:

Biuro Projektu „Pisa- Narew" w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5.

II.          Wymiar czasu pracy: 1/5 etatu

III.         Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

1.             jest obywatelem polskim;

2.             ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3.             nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.        cieszy się nieposzlakowaną opinią;

5.             posiada co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3-lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymogami na danym stanowisku;

6.             posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

 

a)    ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,    uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i           posiada co       najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,

b)   ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)    jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
wydane na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Wymagania dodatkowe:

1.             komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

2.             umiejętność obsługi urządzeń informatycznych;

3.             wysoka kultura osobista.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego Związku:

Do zadań głównego księgowego Związku należy całość spraw związanych z finansami  Związku i budżetem a w szczególności:

1.             nadzór nad funkcjonowaniem księgowości w Biurze Projektu Pisa- Narew";

2.             opracowywanie projektu budżetu i projektów zmian w budżecie;

3.             wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki budżetowej i innymi środkami będącymi w dyspozycji Związku;

4.             sporządzanie sprawozdań o dochodach i wydatkach budżetu;

5.             gromadzenie i przetwarzanie informacji ekonomicznych;

6.             kontrasygnowanie umów, z których wynikają zobowiązania finansowe;

7.             koordynowanie obsługi finansowej projektów finansowanych z projektów unijnych.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.             curriculum vitae;

2.             list motywacyjny;

3.             kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4.             kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

5.             oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

6.             oświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

7.             oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu.

VII. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Główny księgowy Pisa- Narew" lub przesłać listem w terminie do 24 września 2012r. do godz. 15:00 na adres Biura Projektu Pisa-Narew" w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 55, tel. 87 424 12 07

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Związku Gmin Pisa – Narew

Andrzej Zadroga

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski Nowogród

Wprowadzający: Urząd Miejski Nowogród

Data modyfikacji: 2012-09-13

Opublikował: Grzegorz Palka

Data publikacji: 2012-09-13