Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

Logo URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród
woj. podlaskie

telefon  (86) 217 55 28
faks  (86) 217 55 20
email:  umnowogrod(małpa)wp.pl


Godziny pracy:

Poniedziałek | 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek | 7.30 - 15.30


Numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z poszczególnych tytułów:
 
 
Urząd Miejski, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 09 8757 0001 2600 0097 2000 0130
 
- podatki i opłaty lokalne /osoby fizyczne, osoby prawne, inne jednostki
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- opłaty skarbowe
- opłaty za udostepnienie danych ze zbioru PESEL
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy /trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności/
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- wpływy z różnych opłat, różnych dochodów oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego (np. opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC)
- odsetki od ww. należności
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 72 8757 0001 2600 0097 2000 0160
 
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń
- należności alimentacyjne
- inne dochody
- odsetki od ww. należności
 
 
Uwaga! Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dokonywane są na indywidualnie określane numery rachunków.
 
 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2017r. wynoszą:
 
-  9 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny
-  25 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zmieszane
 
 
Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXII/116/16 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowogród
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie uległy zmianie.
 
Rada Miejska w Nowogrodzie na sesji w dniu 24.11.2016r. na wniosek Radnych i Burmistrza Nowogrodu obniżyła stawki podatku od środków transportowych, podejmując Uchwałę Nr XXXI/114/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Zapraszamy właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych do zapoznania się ze stawkami /link do uchwały/ oraz przeniesienia swoich podatków do Gminy Nowogród.

Lista aktualności

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

  2017-11-16 21:50:14

  w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku III od km 53+891,65 - nowoprojektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa" w obrąbie Stare Kupiski, w gm. Łomża do km 56+272 - granicy miasta Łomża oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości, realizowanej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród - Łomża wraz z obejściem miejscowości Stare Kupiski"

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2017-11-14 11:32:08

  informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego”, wpłynęły 4 oferty

 • ZAPROSZENIE

  2017-11-14 11:11:17

  Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Burmistrz Nowogrodu serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców Gminy Nowogród (w szczególności rolników) na bezpłatne warsztaty pn. „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”, realizowane jako działanie własne Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (Etap II - 2017).

 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  2017-11-07 12:34:57

  na stanowisko ds. programów pomocowych i pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie

 • OTWARCIE OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  2017-11-06 14:41:06

  dnia 06.11.2017 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego”

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-04-25

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11