Nabór na referenta ds. administracyjno-biurowych Związku Gmin „Pisa- Narew”

Zarząd Związku Gmin „Pisa- Narew” 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na referenta ds. administracyjno-biurowych Związku; forma zatrudnienia tele- praca.

Untitled

Zarząd Związku Gmin „Pisa- Narew” 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na referenta ds. administracyjno- biurowych Związku; forma zatrudnienia tele- praca.

I.Miejsce wykonywania pracy:

Biuro Projektu „Pisa- Narew” w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5.

II.Wymiar czasu pracy: ½ etatu

III.Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

1.jest obywatelem polskim;

2.ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3.nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.cieszy się nieposzlakowaną opinią;

5.posiada co najmniej wykształcenie średnie;

6.posiada co najmniej dwuletni staż pracy.

IV. Wymagania dodatkowe:

1.komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

2.umiejętność obsługi urządzeń informatycznych;

3.wysoka kultura osobista.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta ds. administracyjno- biurowych Związku:

1.zapewnienie obsługi organizacyjnej i technicznej Biura Projektu „Pisa- Narew”,

2.prowadzenie spraw kadrowych Związku, a w szczególności:

a) prowadzenie akt osobowych,

b) przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,

c) prowadzenie ewidencji czasu pracy,

d) prowadzenie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,

e) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

f) prowadzenie listy obecności,

g) organizowanie szkoleń pracowników,

h) sprawozdawczość,

i) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Zarządu Związku.

3.obsługa administracyjno- gospodarcza posiedzeń organów Związku,

4.prowadzenie spraw gospodarczych Biura Projektu „Pisa- Narew”, w tym zakupu sprzętu i wyposażenia,

5.wykonywanie czynności z zakresu przepisów o zamówieniach publicznych,

6.prowadzenie księgowości budżetowej a w szczególności:

a) prowadzenie kart wydatków i dochodów,

b) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

c) kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych,

d) rejestrowanie faktur,

7. przygotowywanie i koordynowanie opracowywania i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.Rodzaj pracy- praca biurowa, w systemie jednozmianowym;

2.Wymiar czasu pracy: ½ etatu;

3.Termin rozpoczęcia pracy- 1 marca 2012 r.

4.Miejsce wykonywania pracy- siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz; także delegacje do gmin należących do Związku Gmin Pisa- Narew;

5.Częstotliwość wyjazdów służbowych- niska;

6.Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno- sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne, podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami;

7.Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej, stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę, urządzenia biurowe;

8.Dobry stan urządzeń higieniczno- sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń;

9.Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.curriculum vitae;

2.list motywacyjny;

3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4.kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

5.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

6.oświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

7.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu.

VIII. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Referent „Pisa- Narew” lub przesłać listem w terminie do 21 lutego 2012 r. do godz. 15:00 na adres Biura Projektu „Pisa- Narew” w Piszu, ul. G. Gizewiusza 5, pok. nr 17, tel. 87 424 12 00.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Palka

Wprowadzający: Grzegorz Palka

Data modyfikacji: 2012-02-15

Opublikował: Grzegorz Palka

Data publikacji: 2012-02-15