OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

O G Ł O S Z E N I E   

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm./,

 

Burmistrz Nowogrodu

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości

stanowiących własność Gminy Nowogród

 

 

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

 

Położenie nieruchomości

Nr działki

Pow.  całkowita

działki

ha

Pow.  działki przezn.  do dzierżawy

ha

Nr księgi wiecz.

Klasyfikacja

geodezyjna

Przeznaczenie

Okres dzierżawy


Terminy wnoszenia opłat

Cena

wywo-ławcza

zł/ 1 rok

Podatek

VAT

Wymagane wadium

Min. postą-pienie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nowogród

ul. Obrońców Nowogrodu

82

2,0479

2,0479

27245/4

RIVb, RV

rolnicze

5 lat

I rata: 30 czerwiec

II rata: 31 październik

1 127,00 zł

zw.

113,00 zł

20,00 zł

Nowogród

ul. Obrońców Nowogrodu

84

2,7743

2,7743

27245/4

RV,

RIVb,

RVI,

LsVI

rolnicze

5 lat

I rata: 30 czerwiec

II rata: 31 październik

1 526,00 zł

zw.

153,00 zł

20,00 zł

Nowogród

ul. Strzelców

Kurpiowskich

92

2,0101

2,0101

20844/4

RV, RVI,PsVI,N

rolnicze

5 lat

I rata: 30 czerwiec

II rata: 31 październik


1 106,00 zł

zw.

111,00 zł

20,00 zł

Mątwica

1024/2

4,72

3,6200

54439/9

RV, RVI

rolnicze

5 lat

I rata: 30 czerwiec

II rata: 31 październik

1 991,00 zł

zw.

200,00 zł

20,00 zł

Nowogród

ul. Obrońców Nowogrodu

64

3,0466

2,0679

27245/4

ŁV,PsV,

PsVI

rolnicze

5 lat

I rata: 30 czerwiec

II rata: 31 październik

1 138,00 zł

zw.

114,00 zł

20,00 zł

Nowogród

ul. Obrońców Nowogrodu

65/2

3,8415

2,2747

26651/6

PsV, PsVI

rolnicze

5 lat

I rata: 30 czerwiec

II rata: 31 październik

1 251,00 zł

zw.

125,00 zł

20,00 zł

Jankowo-Młodzianowo


Nieruchomość gruntowa pod wodą powierzchniową stojącą. Nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

686

6,86

6,86

26640/6

Ws

do użytkowania jako wody stojące dla potrzeb własnych Dzierżawcy

5 lat

I rata: 30 czerwiec

II rata: 31 październik

1 372,00 zł

zw.

274,00 zł

20,00 zł

Nowogród

ul. Obrońców Nowogrodu

85/2

11,1005

3,0000

26651/6

RV, RVI, PsVI, N

na prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż rolnicza. Obszar do dzierżawy został wykazany w załączniku graficznym do niniejszego ogłoszenia

5 lat

30 czerwca

każdego roku

3 600,00 zł

plus podatek vat

23 %

360,00 zł

40,00 zł

Chmielewo

512

0,8900

0,4000

26649/9

PsVI

rolnicze

4 lata

I rata: 30 czerwiec

II rata: 31 październik

220,00 zł

zw.

30,00 zł

10,00 złObecnie niektóre działki są i pozostaną przedmiotem dzierżawy do dnia:

 

  1. nr 65/2 – do 26.08.2018 r.,
  2. nr 82, 84, 92, 1024/2 –do 08.06.2018 r.,
  3. nr 64 – do 20.08.2018 r.

w związku z tym  nowe umowy dzierżawy będą obowiązywały  po upływie w/w terminów.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  06 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie pok. Nr 15 /parter/, odrębnie na każdą nieruchomość, wg. kolejności podanej w ogłoszeniu.

 

WARUNKI  PRZETARGU :

 

W przetargu mogą brać udział osoby które:

-     wpłacą w gotówce wadium nie później niż do dnia 01 czerwca 2018 r.  /data ta liczona jest jako termin wpływu wadium na konto Gminy/ na konto Gminy Nowogród  Nr  05 8757 1011 2600 0097 2000 0050  BS Łomża O/Nowogród z dopiskiem „Wadium - przetarg na działkę numer - wskazać nr działki”.

-     stawią się osobiście na przetargu lub przedłożą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie,

-     przedłożą dokument tożsamości,

-     przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium.

 

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  •   Wadium przepada w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez osobę, która wygra przetarg.

 Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu  dzierżawnego nieruchomości.

  • Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym w wezwaniu miejscu i terminie w celu podpisania umowy - organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
  • W przypadku zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym, strony będą zobowiązane zawrzeć umowę w terminie do 1 miesiąca. Termin ten może ulec zmianie za zgodą obu stron.
  • Oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych, m.in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Stawki czynszu będą podlegały corocznej aktualizacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

 

Szczegółowe  informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można  uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju  Nr 10  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:30  lub telefonicznie pod numerem  86 217 55 20 wew. 22.

 

  W sprawach  nie ujętych w ogłoszeniu, obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z  2018 r., poz. 121 ze zm./ oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 /.

Burmistrzowi  Nowogrodu przysługuje  prawo odwołania przetargu.     

 

Nowogród, dnia 27 kwietnia 2018 r.  

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Modzelewska

Data wytworzenia: 2018-04-27

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2018-04-27

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2018-04-27