Ogłoszenia; sprawy bieżące.

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

  2017-11-16 21:50:14

  w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku III od km 53+891,65 - nowoprojektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa" w obrąbie Stare Kupiski, w gm. Łomża do km 56+272 - granicy miasta Łomża oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości, realizowanej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród - Łomża wraz z obejściem miejscowości Stare Kupiski"

 • ZAPROSZENIE

  2017-11-14 11:11:17

  Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Burmistrz Nowogrodu serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców Gminy Nowogród (w szczególności rolników) na bezpłatne warsztaty pn. „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”, realizowane jako działanie własne Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (Etap II - 2017).

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

  2017-11-02 10:32:00

  w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku I i II od km 45+709,00 - miejscowość Nowogród w gm. Nowogród do km 53+891,65 - nowoprojektowanego skrzyżowania z "szosą do Jednaczewa" w obrębie Stare Kupiski, w gm. Łomża

 • OCENA STANU JAKOŚCI WODY pobranej z z sieci — Szkoła Podstawowa Nowogród uL. 11 Listopada 1

  2017-10-31 14:43:53

  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz.1989); po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych parametrów (ujętych w Załącznikach 11: 1A pkt 1, nr 3A pkt 1 i nr 3B pkt 2,3,6,8,9,11.14 do ww. rozporządzenia) wody pobranej z wodociągu Nowogród dnia 19.10.2017 w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego — woda z sieci — Szkoła Podstawowa Nowogród u1.11 Listopada 1 oraz biorąc pod uwagę ich wyniki: sprawozdania z badań wody Nr M.S4.1353.2017 z dnia 24.10.2017 i Nr F.54.986.2017 z dnia 24.10.2017

 • OCENA STANU JAKOŚCI WODY pobranej z wodociągu Sławiec

  2017-10-31 14:39:28

  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz.1989) po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych (wykonanych zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 1A, nr 2, nr 3A i nr 3B do ww. rozporządzenia) wody pobranej z wodociągu Slawiec dnia 1 1.09.2017 w ramach kontroli wewnętrznej i dnia 19.10.2017 w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego - woda z sieci - Slawiec, ul. Długa 21 oraz biorąc pod uwagę ich wyniki: sprawozdania z badań wody: Nr 367299/17/SOK, Nr M.S4.1354.2017 z dnia 2017.10.24, Nr 15.54.9872017 z dnia 2017.10.24

 • ZARZĄDZENIE NR 2/17

  2017-10-30 15:57:34

  w sprawie ustalenia dnia 2 listopada 2017r. dniem wolnym od pracy dla pracowników zatrudnionych w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Nowogrodzie

 • OBWIESZCZENIE

  2017-10-23 10:10:27

  o sprostowaniu pouczenia co do prawa wniesienia sprzeciwu, zawartego w decyzji z dnia 29 sierpnia 2017 r. (znak: 409.229/B-4/15/17)

 • OGŁOSZENIE

  2017-09-27 13:12:45

  Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

 • OBWIESZCZENIE

  2017-09-15 12:44:48

  na wniosek z dnia 1 września 2017 r. Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r., znak: ROŚB.6223/Il1/2007 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód ~ pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu miejskiego w Nowogrodzie z istniejących studni SW-1 i SW-2 zlokalizowanych na działkach nr 244 i 248/3 obręb Nowogród. gm. Nowogród, pow. łomżyński.

 • OBWESZCZENIE

  2017-09-07 15:40:11

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga Bożeny Joanny i Tadeusza Świtajewskich wraz z jej odpowiedzią na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 31 lipca 2017 r., nr SKO.412/21/2017 zawieszające z urzędu postępowanie wznowieniowe do czasu prawomocnego rozpatrzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie skargi kasacyjnej Bożeny Joanny i Tadeusza Świtajewskich od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2016 r.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11