OGŁOSZENIE NR 1/2024

o naborze wniosków o udzielenie dotacji przez Gminę Nowogród w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

 

 

GMINA NOWOGRÓD

ul. ŁOMŻYŃSKA 41

18-414 NOWOGRÓD

 

 

Nowogród,  dnia 9 luty 2024 roku

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 1/2024

 

 

o naborze wniosków o udzielenie dotacji przez Gminę Nowogród w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/351/23 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Nowogród (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5116), w związku z przyznaniem Gminie Nowogród dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu  Odbudowy Zabytków na podstawie:

 • Promesy Nr RPOZ/2022/6384/PolskiLad na realizację zadania inwestycyjnego
 • Promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/8296/PolskiLad na realizację zadania inwestycyjnego

wniosków o udzielenie dotacji z pozyskanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Nowogród wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

 

I.             Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być udzielona przez Gminę dotacja, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i opieki nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22.

 

 1. Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

 

III.             Zasady składania wniosków o udzielenie dotacji:

 1. Wniosek należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Uchwały Nr LI/3351/23 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 września 2023 roku (w załączeniu do niniejszego ogłoszenia).
 2. Podmiot uprawniony (Wnioskodawca) może złożyć wniosek/wnioski o dofinansowanie w następujących kategoriach:
  1. do kwoty 000,00 złotych (w ramach Promesy Nr RPOZ/2022/6384/PolskiLad),
  2. do kwoty 000,00 złotych (w ramach Promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/8296/ PolskiLad),
 3. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród lub przesłać pocztą na adres Urzędu, w terminie do dnia 16 lutego 2024
 4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą
 5. Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na
 6. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

 

IV.            Zasady wyboru wniosków

 1. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym, przede wszystkim w zakresie:
  • poprawności złożonego wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków/ewidencji zabytków wraz z załącznikami,
  • zgodności wniosku z wytycznymi Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  • zgodności wniosku z   wytycznymi   Uchwały   Nr   LI/351/23   Rady   Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 września 2023 roku,
  • stopnia zaawansowania przygotowania zadania do
 2. Burmistrz Nowogrodu przedstawia Radzie Miejskiej w Nowogrodzie propozycję w zakresie udzielenia dotacji na zadania określone we
 3. Ostateczną decyzję w zakresie przyznania dotacji i wysokości kwoty przyznanej dotacji podejmuje Rada Miejska w Nowogrodzie w
 4. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

V.            Warunki podpisania umowy o dotację

Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Nowogród, określającej w szczególności warunki, sposób przekazania, rozliczenia i kontroli dotacji i inne zapisy określone w ustawie o finansach publicznych.

 

VI.            Termin i warunki realizacji zadania

 1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w terminie do 30 kwietnia 2024r., z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie dotacji.
 2. Termin realizacji zadania: do 29 listopada 2024

 

VII.            Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana Wykonawcy oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowogród.

 

VIII.            Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.
 2. Wniosek oraz Uchwała Nr LI/351/23 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 września 2023 roku stanowią załączniki niniejszego Ogłoszenia.

 

 

BURMISTRZ NOWOGRODU

Grzegorz Andrzej Palka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Żebrowska

Data wytworzenia: 2024-02-09

Wprowadzający: Karol Babiel

Data modyfikacji: 2024-02-09

Opublikował: Karol Babiel

Data publikacji: 2024-02-09