INFORMACJA

Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory o obsadzie ok. 46 DJP w systemie rusztowym (docelowa obsada w gospodarstwie ok. 65 DJP), podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności min. 506 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 8 m3, na działce nr 13 we wsi Kupnina, gm. Nowogród, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

BURMISTRZ NOWOGRODU

Nowogród, 31 lipca 2017 r.

RG.6220.5.2017

 

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

 

informuję

 

że w dniu 31 lipca 2017 r., na wniosek Pana Adama Kozikowskiego, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory o obsadzie ok. 46 DJP w systemie rusztowym (docelowa obsada w gospodarstwie ok. 65 DJP), podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności min. 506 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 8 m3, na działce nr 13 we wsi Kupnina, gm. Nowogród, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

 

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy
ul. Łomżyńskiej 41, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Infrastruktury, pokój 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Łomżyńskiej 41.

 

 

 

Burmistrz Nowogrodu

Osoba Pełniąca Funkcję

Burmistrza Nowogrodu

Krzysztof Tomasz Niewiadomski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Grądzka

Data wytworzenia: 2017-08-02

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-08-02

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-08-02