INFORMACJA

w dniu 18 sierpnia 2017 r., na wniosek Pana Wacława Dąbrowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „WÓDEX” Wacław Dąbrowski, ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu powierzchni złoża ZARUZIE objętej wydobyciem kopaliny, zlokalizowane na działkach o nr geod. 451 i 452 w obrębie wsi Zaruzie, gm. Miastkowo

BURMISTRZ NOWOGRODU

Nowogród, 18 sierpnia 2017 r.

RG.6220.7.2017

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

 

informuję

 

że w dniu 18 sierpnia 2017 r., na wniosek Pana Wacława Dąbrowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „WÓDEX” Wacław Dąbrowski, ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu powierzchni złoża ZARUZIE objętej wydobyciem kopaliny, zlokalizowane na działkach o nr geod. 451 i 452 w obrębie wsi Zaruzie, gm. Miastkowo.

 

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy
ul. Łomżyńskiej 41, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Infrastruktury, pokój 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Łomżyńskiej 41.

 

 

Burmistrz Nowogrodu

Osoba Pełniąca Funkcję

Burmistrza Nowogrodu

Krzysztof Tomasz Niewiadomski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Grądzka

Data wytworzenia: 2017-08-18

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-08-18

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-08-18