OBWIESZCZENIE

dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu w Nowogrodzie, na działce ewidencyjnej nr 1759/6 położonej przy ul. Łomżyńskiej 20 instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne i punktu zbierania odpadów

BURMISTRZ NOWOGRODU

Nowogród, 14 grudnia 2017 r.

RG.6220.8.2017

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

Zawiadamiam

dnia wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu w Nowogrodzie, na działce ewidencyjnej nr 1759/6 położonej przy ul. Łomżyńskiej 20 instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne i punktu zbierania odpadów.

 

że w dniu 29 września 2017 r. Pan Paweł Chojnowski reprezentujący spółkę VICLAN
Sp. z o.o. ul. Łomżyńska 20, 18-414 Nowogród, do którego w dn. 01.12.2017 r. dołączono raport o oddziaływaniu na środowisko, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu w Nowogrodzie, na działce ewidencyjnej nr 1759/6 położonej przy ul. Łomżyńskiej 20 instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne i punktu zbierania odpadów.

 

            Mając na uwadze, że Postanowieniem RRG.6220.8.2017 z dnia 6 listopada 2017 r. Burmistrz Nowogrodu nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, w ramach której sporządzony został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowogrodu, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 15.12.2017 r. do dnia 15.01.2018 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Infrastruktury, w pokoju  nr 11, w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 w poniedziałki oraz od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku.

           

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Nowogrodu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Łomżyńskiej 41.

 

 

BURMISTRZ

Grzegorz Andrzej Palka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Witkowska

Data wytworzenia: 2017-12-14

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-12-14

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-12-14