UCHWAŁA Nr VIII/42/11

w sprawie uchwalenia Programu Przebudowy i Budowy dróg na terenie Gminy Nowogród na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020

UCHWAŁA NR VIII/42/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE
z dnia 30 września 2011 r.


w sprawie uchwalenia Programu Przebudowy i Budowy
dróg na terenie Gminy Nowogród na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106; poz. 675; z 2011 r. Dz. U nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz.777) Rada Miejska w Nowogrodzie uchwala, co następuje:


§ 1


Przyjmuje się Program Przebudowy i Budowy
dróg na terenie Gminy Nowogród na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

   Tadeusz Góralczyk

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr VIII/42/11

         RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE
  z dnia 30 września 2011 r.

 

PROGRAM PRZEBUDOWY I BUDOWY

dróg na terenie Gminy Nowogród na lata 2011-2015

z perspektywą do roku 2020

1. Stan dróg i potrzeby rozwojowe sieci drogowej

Transport drogowy odgrywa niezwykle ważną rolę w obsłudze przemieszczania się osób, przewozów ładunków oraz komunikacji indywidualnej i zbiorowej. Stanowi istotny element gospodarki Gminy Nowogród, w tym także element rynku pracy. Usilne działania na rzecz stworzenia w gminie bardziej zrównoważonego systemu drogowego przyniosły wymierne efekty w postaci przebudów i napraw dróg w latach 2008-2010.

PRZEBUDOWY DRÓG WYKONANE W LATACH 2008-2010

LATA

NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

km

2008

 

Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie ul. Stanisława Tońskiego, Przeskok oraz 550-lecia, Mickiewicza i Bez nazwy.

 

 0,823

2009

Przebudowa drogi powiatowej 1909B Sławiec-Grądy-Chmielewo

 4,53

2010

Przebudowa drogi powiatowej 1900B Serwatki-Kupnina

 3,26

NAPRAWY DRÓG WYKONANE W LATACH 2008-2010

LATA

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE TŁUCZNIEM KAMIENNYM I ŻWIROWE

km

2008

Utwardzenie drogi gminnej w Balikach dz. nr 102/1

 0,97

2009

Utwardzenie drogi gminnej w Morgownikach dz. 134,135

 0,68

2009

Utwardzenie drogi gminnej w Sulimach dz. 104,0105

 0,59

2010

Utwardzenie drogi gminnej w Serwatkach dz. 1115

 0,96

2010

Utwardzenie drogi gminnej w Dzierzgach dz. 25, 45

 0,69

2010

Naprawa drogi gminnej w Sławcu - przełożenie bruku, ułożenie plomb z trylinki

0,42

Łącznie nawierzchnię bitumiczną ułożono na 8,61 km dróg. Utwardzono 4,31 km dróg.

 

Na terenie Gminy Nowogród obsługę komunikacyjną zapewniają drogi wojewódzkie nr 645 i nr 648 o długości łącznej na terenie gminy 22 km oraz 7 odcinków dróg powiatowych:

- Nowogród – Szablak – Łomża nr 1904B
- Chojny – Nowogród nr 1912B
- droga Ne 645 - Grzymały – Sławiec  nr 1909B
- Sławiec – Chmielewo nr 1909B
- Chmielewo – Jankowo Młodzianowo nr 1909B

- Jankowo Młodzianowo-Nowogród  nr 1909B
- Droga nr 645 – Jurki nr 1893B
- Serwatki – Chludnie – Piątnica nr 1900B

o łącznej długości 37km.
Główną drogą – kręgosłupem komunikacyjnym gminy Nowogród - jest droga wojewódzka nr 645 Łomża – Nowogród – Zbójna – Dęby – Myszyniec. Zapewnia ona dostęp komunikacyjny wszystkim miejscowościom gminy z odległości nieprzekraczającej 5 km.  Podobną funkcję pełni droga wojewódzka nr 648 Miastkowo – Nowogród – Stawiski. Stanowi ona bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 61 łączącą Łomżę z centralną Polską. Zapewnia także łączność4-ech wsi zanarwiańskich z Nowogrodem i pozostałymi miejscowościami gminy.

Niezwykle ważną jest droga powiatowa nr 1909B, stanowiąca niejako obwodnicę gminną, łączącą Nowogród z Jankowem Młodzianowem, Jankowem Skarbowem, Sulimami, Dzierzgami, Chmielewem, Grądami, Sławcem, Grzymałami, Mątwicą (poprzez d.w. nr 645) i Szablakiem (poprzez d.g. nr 105831B).

Komunikacja indywidualna mieszkańców gminy oraz liczba osób przemieszczających się przez sieć drogową Gminy wzrasta z każdym rokiem, wzrost liczby samochodów osobowych, szacowany jest na 40-60% do 2020 roku*. Przewiduje się, że do 2020 roku przewozy ładunków transportem drogowym będą wzrastać o 1,6 – 2,1% rocznie*. Zwiększa się ilość oraz tonaż środków transportu i sprzętu rolniczego, co w naszej gminie jest szczególnie istotne ze względu na jej rolniczy charakter. Należy także wziąć pod uwagę stałe powiększanie się ruchu turystycznego związanego z wypoczynkiem weekend’owym oraz rozwojem agroturystyki, turystyki pobytowej i kwalifikowanej w naszej i sąsiednich gminach.

 

Najżywotniejszą potrzebą jest zapewnienie spójności komunikacyjnej lokalnej i regionalnej, umożliwienie swobodnych połączeń drogowych mieszkańców pomiędzy miejscowościami gminy oraz dostępu do dróg wojewódzkich i krajowych.

Istotne jest także:

- bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie transportu zbiorowego (przewóz uczniów, komunikacja autobusowa PKS, MPK, inni przewoźnicy),

- niezakłócony przewóz towarów,

- odbiór produktów rolnych z gospodarstw wiejskich,

- zaopatrzenie placówek, handlowych, usługowych i gospodarstw rolnych,

- dostosowanie układu komunikacyjnego do wzmagającego się ruchu turystycznego.

 

Cele rozwojowe do 2015 r.

Zasadniczym celem podejmowanych działań jest stworzenie sieci drogowej o znacznie

wyższych parametrach użytkowych, minimalna nośność dróg 80 kN/oś, szerokość min. 4,5 m, bezpieczne łuki, odwodnienie pasów drogowych i poprawa widoczności.

Kolejnym z celów jest stworzenie podstawowego szkieletu dróg, stanowiących dogodne połączenia pomiędzy wszystkimi miejscowościami Gminy Nowogród oraz zapewnienie spójności komunikacyjnej lokalnej i regionalnej.

W wyniku podniesienia parametrów dróg nastąpi

- wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- wspieranie rozwoju gospodarczego gminy,

- poprawa jakości życia mieszkańców,

- stworzenie sprawnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu transportowego.

 

Priorytety inwestycyjne

 

W latach 2011-2015 zadania w zakresie rozwoju podstawowej sieci drogowej będą

koncentrować się na:

1.      Współpracy z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w realizacji inwestycji:

- przebudowa skrzyżowania ul. Miastkowskiej z ul. St. Konwy w Nowogrodzie drogi wojewódzkie nr 645 i nr 648, wzmocnienie nawierzchni do 115 kN/oś.; budowa ścieżki rowerowej w kierunku mostu na Narwi,

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645; wzmocnienie nawierzchni do 115 kN/oś.; budowa ścieżki rowerowej przez most na Narwi w kierunku Morgownik i rzeki Pisy.

2.  Współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży w realizacji inwestycji:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Sławiec - droga woj. nr 645

- Przebudowa drogi powiatowej ul. Główna w Jankowie Młodzianowie

- Parking przy drodze powiatowej nr 1909B w miejscowości Sławiec na działce nr 216

- przebudowa ulic w Nowogrodzie.

3. Realizowane będą inwestycje na drogach gminnych, z których główne powinny być zrealizowane do roku 2014. Są to drogi o znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania gminy:

Przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie nr 105856B,

Przebudowa drogi gminnej nr 105831B Mątwica-Szablak i drogi gminnej nr 105832B Grzymały – Mątwica,

Przebudowa drogi gminnej ul. Nadnarwiańska w Jankowie Młodzianowie

Budowa ciągu pieszo-jezdnego - Bulwar nadnarwiański w Nowogrodzie

Przebudowa drogi gminnej ul. Morska w Nowogrodzie

Przebudowa drogi gminnej nr 105831 B Mątwica-Szablak

Przebudowa drogi gminnej nr 105832 B Mątwica-Grzymały

Budowa drogi gminnej od drogi nr 648-Ptaki-Baliki-droga nr 648.

 

Bardzo ważne są także pozostałe drogi miejskie i wiejskie, ale ze względu na uwarunkowania techniczne (budowa infrastruktury kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej) oraz wysokie koszty, okres ich realizacji przewidziany jest na lata 2015-2020. Wiąże się to z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, która stworzy szanse na ubieganie się o dofinansowanie tych inwestycji.

 

PLAN PRZEBUDOWY I BUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY NOWOGRÓD

na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020

LATA

NAWIERZCHNIE BITUMICZNE, BETONOWE, EKOLOGICZNE

km

2011

Przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie nr 105856B

0,49

2011

Przebudowa drogi gminnej nr 105831 B Mątwica - Szablak i drogi gminnej nr 105832 B Grzymały - Mątwica

1,34

2011-2012

Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Sławiec - droga woj. nr 645

4.12

2011-2012

Przebudowa drogi powiatowej ul. Główna w Jankowie Młodzianowie

0.51

2011-2012

Zakończenie przebudowy skrzyżowania dróg: drogi woj. nr 648, drogi powiatowej nr 1909B i drogi gminnej nr 129056B w Chmielewie

 

2011-2012

Przebudowa drogi gminnej ul. Nadnarwiańska w Jankowie Młodzianowie

0.42

2011-2012

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Nowogród-Zbójna

b.d.

2012

Przebudowa skrzyżowania ul.Miastkowskiej z ul.St.Konwy w Nowogrodzie droga wojewódzka nr 645

 b.d.

2012

Parking przy drodze powiatowej nr 1909B w miejscowości Sławiec na działce nr 216

 0.1

2012-2015

Budowa ciągu pieszo-jezdnego - Bulwar nadnarwiański w Nowogrodzie

2.4

2012-2015

Przebudowa drogi gminnej ul. Morska w Nowogrodzie

0.22

2012-2015

Budowa ulic w Nowogrodzie rejon Targowicy

0.8

2012-2015

Budowa ulic w Nowogrodzie Specjalna Strefa Eonomiczna

0.5

2013

Przebudowa drogi gminnej nr 105831 B Mątwica-Szablak

1.9

2014

Przebudowa drogi gminnej nr 105832 B Mątwica-Grzymały

1.45

2014

Budowa drogi gminnej od drogi nr 648-Ptaki-Baliki- dr. Nr 648 - nawierzchnia utwardzona tłuczniem kamiennym, żwirem, w części płyty trawnikowe dz. 1132,1130,128,5/2,125

3.6

2015-2020

Przebudowa ulic w Nowogrodzie północna część miasta

2.66

2015-2020

Budowa ulic w Nowogrodzie os. Skarpa

1.4

LATA

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE TŁUCZNIEM KAMIENNYM I ŻWIROWE

km

2011-2012

Naprawa drogi gminnej w Jankowie Młodzianowie dz. 197 przełożenie bruku

0.52

2011-2012

Utwardzenie, wytrasowanie i poszerzenie drogi gminnej M. Dworek d.woj. nr 645 dz. 695

1.9

2011-2012

Utwardzenie drogi gminnej w Jankowie Skarbowie dz. 231, 241 - naprawa drogi

0.62

2012

Utwardzenie i poszerzenie drogi gminnej w Jankowie Młodzianowie dz. 72

0.18

2012-2013

Utwardzenie dróg gminnych w Grądach - naprawa drogi

0.98

2012-2013

Utwardzenie drogi gminnej w Chmielewie - naprawa drogi

0.52

2013

Naprawa drogi gminnej w Sławcu ul. Dworna i ul. Polna

1.01

2014

Utwardzenie drogi gminnej w Kupninie  - naprawa drogi

 0,57

2015-2020

 

Utwardzenie, trasowanie i poszerzenie dróg gminnych w Mątwicy, M.Dworek, Grzymałach,

 Jankowie Młodzianowie, Jankowie Skarbowie, Ptakach, Balikach, Serwatkach

 

 7,8

2015-2020

Utwardzenie, trasowanie i poszerzenie drogi gminnej Nowogród -Grądy

 4,9

 


Wydatki na zadania inwestycyjne w programie, zaprezentowane w podziale na

poszczególne ciągi komunikacyjne prezentują sie jak niżej:

 

ZADANIE

KOSZT CAŁK

WKŁAD GMINY

Przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie nr 105856B

549766.45

549766.45

Przebudowa drogi gminnej nr 105831 B Mątwica - Szablak i drogi gminnej nr 105832 B Grzymały - Mątwica

428256.00

214178.00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Sławiec-Grzymały-droga woj. nr 645

2926415.34

731603.84

Przebudowa drogi powiatowej ul. Główna w Jankowie Młodzianowie

413949.53

103487.38

Przebudowa drogi gminnej ul. Nadnarwiańska w Jankowie Młodzianowie

350000.00

 350000.00

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Nowogród-Zbójna

 b.d.

 0,00

Przebudowa skrzyżowania ul.Miastkowskiej z ul.St.Konwy w Nowogrodzie droga wojewódzka nr 645

 b.d.

 0,00

Parking przy drodze powiatowej nr 1909B w miejscowości Sławiec na działce nr 216

114436.22

 114436.22

Budowa ciągu pieszo-jezdnego - Bulwar nadnarwiański w Nowogrodzie

2600000.00

 800000.00

Przebudowa drogi gminnej ul. Morska w Nowogrodzie dz. nr 1535

350000.00

 100000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 105831 B Mątwica-Szablak

2083920.49

2083920.49

Przebudowa drogi gminnej nr 105832 B Mątwica-Grzymały

1553999.60

1553999.60

Budowa drogi gminnej od drogi nr 648-Ptaki-Baliki- dr. Nr 648 - nawierzchnia żwirowa, tłuczeń kamienny,  płyty trawnikowe dz. 1132,1130,1131,128,5/2,5/7,102/1,102/2,125

1800000.00

 1800000.00

Przebudowa ulic w Nowogrodzie północna  część miasta

5000000.00

 1250000,00

Budowa ulic w Nowogrodzie os. Skarpa

3000000.00

 750000,00

Budowa ulic w Nowogrodzie rejon Targowicy

800000.00

 800000.00

Budowa ulic w Nowogrodzie SSE

300000,00

300000,00

RAZEM

22470744,00

5736956,00

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE TŁUCZNIEM KAMIENNYM I ŻWIROWE

KOSZT CAŁKOWITY

 

Naprawa drogi gminnej w Jankowie Młodzianowie dz. 197 przełożenie bruku

300 000,00

 

Utwardzenie, wytrasowanie i poszerzenie drogi gminnej M. Dworek droga woj. nr 645 dz. 695

190 000,00

 

Utwardzenie drogi gminnej w Jankowie Skarbowie dz. 231, 241 - naprawa drogi

200 000,00

 

Utwardzenie i poszerzenie drogi gminnej w Jankowie Młodzianowie dz. 72

90 000,00

 

Utwardzenie dróg gminnych w Grądach - naprawa drogi dz. 361/1,368/1,368/2, 365,369/2,362/2,370

110 000,00

 

Utwardzenie drogi gminnej w Chmielewie - naprawa drogi dz. 497/2, 498

60 000,00

 

Naprawa drogi gminnej w Sławcu ul. Dworna i ul. Polna dz. 207, 208, 435

50 000,00

 

RAZEM

1 000 000,00

 

 

Źródła finansowania

W aktualnym stanie prawnym wydatki na realizacje inwestycji drogowych na sieci dróg

gminnych, powiatowych i wojewódzkich oparte są na następujących źródłach finansowania: środki własne JST, środki budżetu państwa, środki z funduszy Unii Europejskiej oraz inne środki krajowe.

 

Realizacja Programu jest możliwa pod warunkiem zapewnienia pełnego finansowania w

każdym roku realizacji Programu. Zapewnienie finansowania powinno następować

również w ujęciu wieloletnim, jednak z uwagi na wyczerpanie środków RPOWP oraz zakończenie NPPDL w chwili uchwalania programu jest to niemożliwe.

 

Drogi wojewódzkie

Obecnie zapewnione finansowanie ma jedynie zadanie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Nowogród-Zbójna, które jest na liście rezerwowej projektów kluczowych RPOWP oraz PORPW.

Drogi powiatowe

 Inwestycje na drogach powiatowych, jak wskazuje dotychczasowa praktyka, są realizowane pod warunkiem zaangażowania wkładu finansowego z budżetu Gminy Nowogród oraz opracowania przez Gminę dokumentacji projektowej.

Na zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Sławiec - droga woj. nr 645, Parking przy drodze powiatowej nr 1909B w miejscowości Sławiec na działce nr 216, Przebudowa drogi powiatowej ul. Główna w Jankowie Młodzianowie Gmina Nowogród posiada pełną dokumentację, która została przekazana  Zarządowi Dróg Powiatowych w Łomży. Wkład finansowy Gminy na realizację tych zadań powinien wynieść ok. 25% kosztu inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Sławiec - droga woj. nr 645 – 450 000 zł w roku 2012.

Przebudowa drogi powiatowej ul. Główna w Jankowie Młodzianowie – 45 000 zł w roku 2011.

Parking przy drodze powiatowej nr 1909B w miejscowości Sławiec na działce nr 216 Gmina Nowogród będzie finansować w całości – 114 436.22 zł w roku 2012.

Drogi gminne.

Finansowanie modernizacji dróg tej kategorii jest w głównej mierze obciążeniem budżetu Gminy.

W roku 2011 dofinansowanie otrzyma jedynie inwestycja Przebudowa drogi gminnej nr 105831 B Mątwica - Szablak i drogi gminnej nr 105832 B Grzymały – Mątwica. Przy koszcie całkowitym 428 256.00 zł,  50% t.j. 214 178.00 zł pochodzić będzie ze środków NPPDL 2008-2011.

Przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie - 549 766.45 zł w całości sfinansowana będzie ze środków Gminy Nowogród w roku 2011. Przy czym należy zaznaczyć, że przebudowę linii energetycznych i telefonicznych wykona na koszt własny prywatny inwestor.

            Inwestycje Przebudowa drogi gminnej nr 105831 B Mątwica-Szablak oraz Przebudowa drogi gminnej nr 105832 B Mątwica-Grzymały będą zrealizowane pod warunkiem otrzymania dodatkowych środków zewnętrznych. Taka możliwość zaistnieje po przeniesieniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. Środki te zostały zablokowane na budowę lotniska regionalnego, a po odrzuceniu decyzji środowiskowej przez Ministerstwo Środowiska powinny wrócić do w/w działań.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego - Bulwar nadnarwiański w Nowogrodzie i przebudowa ul. Morskiej są elementami projektu turystycznego „Budowa infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie szlaku wodnego Narwi na odcinku miasta Nowogród”. Będzie on realizowany po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE. Prawdopodobnie środki te będą pozyskane w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Jednakże część prac rozpocznie się już w roku 2012, po uzyskaniu pozwolenia na realizacje inwestycji.

Budowa drogi gminnej od drogi nr 648-Ptaki-Baliki-dr. Nr 648 - nawierzchnia płyty trawnikowe. Inwestycja realizowana będzie przy partycypacji Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Roboty rozpoczną się od przebudowy drogi prowadzącej do ośrodków Caritas i Pensjonat Ptaki w roku 2011. Całość układu komunikacyjnego powinna zostać ukończona po wykonaniu sieci wodociągowej Ptaki-Baliki-Serwatki do roku 2014.

 

Realizacja inwestycji na pozostałych drogach gminnych do roku 2013 musi być sfinansowana w całości z budżetu Gminy Nowogród.

 

Inwestycje realizowane od roku 2014 do roku 2020 powinny otrzymać wsparcie finansowe w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

 

Przewodniczący Rady

   Tadeusz Góralczyk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Cholewicki

Wprowadzający: Andrzej Cholewicki

Data modyfikacji: 2011-10-08

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2011-10-08