REJESTR ZARZĄDZEŃ 2007r.

Zarządzenia będą udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej

L.p

ZARZĄDZENIE

DATA

1

Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej na 2007 r.

17.01.2007

2

Wprowadzenie regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UM

15.01.2007

3

Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej

29.01.2007

4

Regulamin Organizacyjny UM

29.01.2007

5

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

02.03.2007

6

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

12.03.2007

7

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń Socjalnych

12.03.2007

8

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r.

20.03.2007

9

Upoważnienie pracownika UM do potwierdzania za zgodnoOść z oryginałem kopii faktur VAT

20.03.2007

10

Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej

20.03.2007

10/1

Powołanie komisji przetargowej

30.03.2007

10/1

Zmiany w budżecie miasta na 2007r.

30.03.2007

11

Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej

12.04.2007

12

Ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów- urzędnika wyborczego

16.04.2007

13

Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej

19.04.2007

15

Wskazanie członków obwodowych komisji wyborczych

24.04.2007

16

Powołanie komisji przetargowej

17

Powołanie komisji do zniszczenia dokumentów z wyborów samorządowych- listopad 2006

26.04.2007

18

Instrukcja określająca realizację bezpieczeństwa danych osobowych OPS

04.05.2007

19

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej

09.05.2007

20

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej

09.05.2007

21

Zmiany w budżecie

15.05.2007

22

Powołanie kierownika M-GOK

01.06.2007

22/1

Powołanie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

01.06.2007

23

Upoważnienie pracownika UM do wystawiania upomnień i tyt. wykonawczych w imieniu Burmistrza

06.06.2007

24

Odwołanie Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

20.06.2007

25

Powierzenie p.o. Dyrektora ZSzS w Nowogrodzie

20.06.2007

26

Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

25.06.2007

27

Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej

25.06.2007

28

Zmiany w budżecie miasta na 2007r.

30.05.2007

29

Zatwierdzenie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za I półrocze 2007r

30.06.2007

30

Wyznaczenie terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju na rok szkolny 2007/2008

17.07.2007

31

Powołanie komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

17.07.2007

32

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej

17.07.2007

33

Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespoły Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

13.08.2007

34

Ustalenie cen za korzystanie z gruntu, który jest własnością komunalną

23.08.2007

35

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowogród za I półrocze 2007

24.08.2007

35/1

Udzielenie wsparcia z budżetu gminy na realizację w 2007r. zadań publicznych należących do Gminy Nowogród w sferze upowszechniania kultury fizycznej

24.08.2007

35/2

Udzielenie wsparcia z budżetu gminy na realizację w 2007r. zadań publicznych należących do Gminy Nowogród w sferze zabezpieczenia potrzeb osób starszych i samotnych

24.08.2007

35/3

Zmiany w budżecie miasta na 2007r.

24.08.2007

36

Przeznaczenie nieruchomości do oddania w dzierżawę

27.08.2007

37

Przeznaczenie nieruchomości do oddania w dzierżawę

27.08.2007

38

Wprowadzenie Regulaminu Dowożenia Uczniów do Szkół w Gminie Nowogród

31.08.2007

39

Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej

31.08.2007

39/1

Powołanie komisji do oceny wniosków na realizację w 2007 zadań publicznych należących do Gminy Nowogród w sferze upowszechniania kultury fizycznej oraz zabezpieczenia potrzeb osób starszych i samotnych

14.09.2007

40

Zmiany w budżecie miasta na 2007r.

20.09.2007

41

Wskazanie członków obwodowych komisji wyborczych

25.09.2007

42

Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej

25.09.2007

43

Powołanie obwodowych komisji wyborczych

30.09.2007

43/1

Zmiany w budżecie miasta na 2007r.

30.09.2007

44

Ustalenie „Polityki bezpieczeństwa dla systemu SOO w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie”

02.10.2007

45

Ustalenie „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie”

02.10.2007

46

Upoważnienie do wykonywania zadań administratora danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie oraz wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji

02.10.2007

47

Przeznaczenie nieruchomości do oddania w dzierżawę

02.10.2007

48

Przeznaczenie nieruchomości do oddania w dzierżawę

09.10.2007

49

Powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2007r.

09.10.2007

50

Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania konkursów w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14000 euro

09.10.2007

51

Powołanie komisji do zniszczenia dokumentacji z przeprowadzonego referendum wojewódzkiego odnośnie przebiegu obwodnicy Augustowa

24.10.2007

52

Organizacja systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Nowogród

14.11.2007

53

Projekt budżetu Gminy na 2008r

14.11.2007

54

Zmiany w budżecie miasta na 2007r.

14.11.2007

55

Regulamin UM w Nowogrodzie na czas zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny

29.11.2007

56

Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej

29.11.2007

57

Zmiany w budżecie miasta na 2007r.

05.12.2007

58

Ustalenie zwrotu kosztów zakupu okularów ochronnych

18.12.2007

59

Powołanie stałej komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników trwałych w użytkowaniu

18.12.2007

60

Powołanie komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w UM w Nowogrodzie

28.12.2007

61

Zmiany w budżecie miasta na 2007r.

31.12.2007

62

Zmiany w budżecie miasta na 2007r.

31.12.2007

63

Komisja ds. oceny stopnia zaawansowania robót budowlanych i rozliczenie wbudowanych materiałów

31.12.2007

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Marlena Bałazy

Wprowadzający: Marlena Bałazy

Data modyfikacji: 2011-02-14

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2007-11-27