REJESTR ZARZĄDZEŃ 2008r.

Zarządzenia będą udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej

ZARZĄDZENIA 2008 ROK

 

Lp.

Zarządzenie

Data

1

W sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych po zawiadomieniu i ogłoszeniu o przystępowaniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego nad rzeką Pisą, w obrębie wsi Baliki, Ptaki, Serwatki

04.01. 2008r

2

W sprawie ustalenia stanowisk pracy na których dopuszcza się używanie przez pracowników Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

07.01. 2008r

3

W sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2008r

10.01. 2008r

4

W sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów z wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego

23.01. 20008r

5

W sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w użytkowanie wieczyste

28.01. 2008r

6

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/07 z dnia 31 sierpnia 2007r. Burmistrza Nowogrodu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dowożenia Uczniów do Szkół w Gminie Nowogród

14. 02. 2008r

7

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r

15. 02. 2008r

8

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

20. 03. 2008r

9

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r

20. 03. 2008r

10

W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

29. 03. 2008r

11

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

03. 04. 2008r

12

W sprawie udzielenia poręczenia Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca" w Małym Płocku kredytu na realizację Projektu

07. 04. 2008r

13

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

09. 04. 2008r


14

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

09. 04. 2008r

15

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

10. 04. 2008r

16

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadania gminy w dziedzinie upowszechniania sportu i kultury fizycznej

16.04. 2008r

17

W sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie

24. 04. 2008r

18

W sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza

05. 05. 2008r

18/1

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i dodatków mieszkaniowych

05. 05. 2008r

19

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

20. 05. 2008r

20

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r

20. 05. 2008r

21

W sprawie: zmiany Instrukcji określającej realizację bezpieczeństwa danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie

20. 05. 2008r

22

W sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie

20. 05. 2008

23

W sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w użytkowanie wieczyste i przeniesienie własności budynków

12. 06. 2008r

24

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

12. 06. 2008r

25

W sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży

26.06. 2008r

26

W sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów

26. 06. 2008r

27

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r

26. 06. 2008r

28

W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławcu

26. 06. 2008r

29

W sprawie ustalenia cen za korzystanie z gruntu który jest własnością komunalną

26. 06. 2008r

30

W sprawie powołania Gminnego zespołu Zarządzania Kryzysowego

26.06.2008r.

31

W sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji składników trwałych w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie

10.07.2008

31/1

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

11.07.2008

32

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Nowogród

04.08.2008

33

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Nowogród

04.08.2008

34

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

04.08.2008

35

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

07.08.2008

36

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008r

08.08.2008

37

W sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne w roku 2008/09 i uczniów klas I-III szkoły podstawowej – wyprawka szkolna

19.08.2008

38

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008

20.08.2008

39

W sprawie wprowadzenia wydruków komputerowych do udokumentowania wpłat w zakresie zobowiązań pieniężnych

22.08.2008

40

W sprawie rozłożenia na raty ceny lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

01.09.2008

40/1

W sprawie upoważnienia Pani Teresy Kuprel do prowadzenia postępowania w sprawach z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

01.09.2008

41

W sprawie rozłożenia na raty ceny lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

01.09.2008

42

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008

10.09.2008

43

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

24.09.2008

44

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Nowogród

24.09.2008

45

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

25.09.2008

46

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008

30.09.2008

47

W sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych do stosowania w jednostkach organizacyjnych Gminy Nowogród

01.10.2008

48

W sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Tyszka- Pracownika Socjalnego OPS w Nowogrodzie do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego

01.10.2008

49

W sprawie zasad obiegu korespondencji i podpisywania pism w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie

27.10.2008

50

W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

27.10.2008

51

W sprawie rozłożenia na raty ceny lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

28.10.2008

52

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008

30.10.2008r.

53

W sprawie projektu budżetu gminy na 2009r.

14.11.2008

54

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

14.11.2008

55

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008

28.11.2008

56

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

03.12.2008

57

W sprawie przeznaczenia lokalu7 do oddania w najem

09.12.2008

58

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

10.12.2008

59

W sprawie nabycia nieruchomości na cele związane z inwestycją infrastrukturalną służącą wykonywaniu zadań własnych gminy

15.12.2008

60

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008

19.12.2008

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski Nowogród

Wprowadzający: Urząd Miejski Nowogród

Data modyfikacji: 2011-02-14

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2009-01-06