REJESTR ZARZĄDZEŃ 2009r.

Zarzadzenia będą udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 2009r

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 2009r.

 

 

 

 

lp

 

zarządzenie

data

od kogo wpłynęło

uwagi

1

W sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2009r.

12 stycznia

J. Pamulski

 

2

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro ze środków publicznych.

14 stycznia

M. Bałazy

 

2/1

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

15 stycznia

A. Berdyga

 

3

w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

2 lutego

M. Szejman

 

4

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

3 lutego

A. Sudół

 

5

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r

4 lutego

A. Sudół

 

6

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie

4 lutego

M. Bałazy

 

7

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

19 lutego

A. Sudół

 

8

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowogród za 2008r.

20 marca

A. Sudół

 

8/1

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

31 marca

A. Sudół

 

9

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

7 kwietnia

B. Modzelewska

 

10

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

7 kwietnia

B. Modzelewska

 

10/1

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

16  kwietnia

A. Sudół

 

11

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

20 kwietnia

A. Berdyga

 

12

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Nowogród

21 kwietnia

B. Modzelewska

 

13

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych oraz zasad przyznawania nagród i dodatku specjalnego dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Nowogród

 

22 kwietnia

M. Bałazy

 

14

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie

22 kwietnia

M. Bałazy

 

15

W sprawie rozłożenia na raty ceny lokalu mieszkalnego wraz z częściami przynależnymi, przeznaczonego do sprzedaży w  trybie bezprzetargowym.

8 maja

B. Modzelewska

 

16

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

10 maja

A. Sudół

 

17

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

15 maja

M. Bałazy

 

17/1

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

15 maja

A. Sudół

 

18

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

25 maja

A. Berdyga

 

18/1

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

28 maja

A. Sudół

 

18/2

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

29 maja

A. Sudół

 

19

w sprawie upoważnienia pracownika OPS do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących właściwości gminy.

2 czerwca

B. Kuczyńska

 

20

w sprawie upoważnienia pracownika OPS do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

2 czerwca

B. Kuczyńska

 

21

w sprawie powierzenia M. Sulkowskiej stanowiska dyrektora szkoły

4 czerwca

M. Bałazy

 

22

W sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków wniosków dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III SP i klasy I gimnazjum – wyprawka szkolna

8 czerwca

M. Bałazy

 

23

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 12 czerwca 2009 dla pracowników zatrudnionych w UM Nowogród

8 czerwca

A. Dziekońska

 

23/1

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

15 czerwca

A. Sudół

 

24

W sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do oddania w użytkowanie wieczyste i przeniesienie własności budynku

16 czerwca

B. Modzelewska

 

25

W sprawie ustalenia stawek odpłatności za dzierżawę i najem nieruchomości komunalnych

19 czerwca

B. Modzelewska

 

26

W sprawie przekazania na własność Powiatu Łomżyńskiego darowizny nieruchomości gruntowych

19 czerwca

B. Modzelewska

 

27

W sprawie przyjęcia od Powiatu Łomżyńskiego darowizny nieruchomości gruntowych

19 czerwca

B. Modzelewska

 

28

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

22 czerwca

A. Berdyga

 

29

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie

29. czerwca

B. Kuczyńska

 

30

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

9 lipca

B. Modzelewska

 

31

W sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

16 lipca

M. Bałazy

 

32

w sprawie rozłożenia na raty pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

16 lipca

B. Modzelewska

 

33

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r

16 lipca

A. Sudół

 

33/1

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

30 lipca

A. Berdyga

 

34

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r

31 lipca

A. Sudół

 

35

w sprawie sprzedaży części budynków znajdujących się na gruncie oddawanym w użytkowanie wieczyste

5 sierpnia

 

 

36

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r

5 sierpnia

A. Sudół

 

37

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r

24 sierpnia

A. Sudół

 

38

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowogród za I półrocze 2009

20 sierpnia

A. Sudół

 

39

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

24 sierpnia

A. Berdyga

 

40

w sprawie przeznaczenia  nieruchomości gruntowych do oddania w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego

24 sierpnia

B. Modzelewska

 

41

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego oraz przekazania do użytkowania inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie”

24 sierpnia

M. Bałazy

 

42

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r

27 sierpnia

A. Sudół

 

43

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r

31 sierpnia

A. Sudół

 

44

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r

8 września

A. Sudół

 

45

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych

17 września

B. Modzelewska

 

46

w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości komunalnych

17 września

B. Modzelewska

 

47

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r

17 września

A. Sudół

 

48

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

25 września

A. Berdyga

 

48/1

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r

28 września

A. Sudół

 

49

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego

19 października

B. Modzelewska

 

50

w sprawie opracowania planu wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Nowogród

22 października

J. Pamulski

 

51

w sprawie planu szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie na lata 2010-2012

22 października

M. Bałazy

 

52

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

22 października

B. Modzelewska

 

53

w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie gminy Nowogród w stanach gotowości obronnej państwa

23 października

J. Pamulski

 

54

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r

30 października

A. Sudół

 

55

w sprawie projektu budżetu na 2010r.

13 listopada

A. Sudół

 

56

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

 

A. Berdyga

 

57

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r

16 listopada

A. Sudół

 

58

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

24 listopada

B. Modzelewska

 

58/1

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r

26 listopada

A. Sudół

 

59

w sprawie przeznaczenia lokalu do oddania w najem

3 grudnia

B. Modzelewska

 

60

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2009 roku dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie

3 grudnia

A. Dziekońska

 

61

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

3 grudnia

A. Berdyga

 

62

W sprawie przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

10 grudnia

B. Modzelewska

 

63

W sprawie przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

10 grudnia

B. Modzelewska

 

64

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

21 grudnia

B. Modzelewska

 

65

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

21 grudnia

B. Modzelewska

 

66

W sprawie przyjęcia w formie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej należącej do Kółka Rolniczego w Szablaku

21 grudnia

B. Modzelewska

 

67

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r

21 grudnia

A. Sudół

 

68

W sprawie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Nowogrodzie

21 grudnia

A. Sudół

 

70

W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji niżej wymienionych składników  majątku

23 grudnia

A. Sudół

 

71

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r

28 grudnia

A. Sudół

 

72

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r

31 grudnia

A. Sudół

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Marlena Bałazy

Wprowadzający: Marlena Bałazy

Data modyfikacji: 2011-02-14

Opublikował: Małgorzata Marczyk

Data publikacji: 2010-05-18