REJESTR ZARZĄDZEŃ 2010r.

Zarządzenia będą udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 2010r

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 2010r.

 

 

 

 

lp

 

zarządzenie

data

od kogo wpłynęło

uwagi

1

W sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2010r.

13 stycznia

J. Pamulski

 

2

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

22 lutego

A. Sudół

 

3

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

23 lutego

A. Sudół

 

4

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

23 lutego

A. Berdyga

 

5

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

20 marca

A. Berdyga

 

6

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2009 rok

20 marca

A. Sudół

 

6/1

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/1/07 Burmistrza Nowogrodu z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

20 marca

T. Babiel

 

7

W sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy

29 marca

 M. Bałazy

 

8

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

29 marca

A. Sudół

 

8/1

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

31 marca

A. Sudół

 

9

W sprawie przeznaczenia nieruchomości w dzierżawę

12 kwietnia

B. Modzelewska

 

10

Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

12 kwietnia

M. Bałazy

 

11

W sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie

12 kwietnia

M. Bałazy

 

12

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 30 kwietnia 2010 roku dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie

23 kwietnia

M. Bałazy

 

13

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

23 kwietnia

A. Berdyga

 

14

W sprawie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych należności z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa

28 kwietnia

A. Sudół

 

15

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

7 maja

A. Sudół

 

16

W sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

21 maja

M. Bałazy

 

16/1

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

31 maja

A. Sudół

 

17

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

15 maja

A. Berdyga

 

18

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

18 maja

M. Bałazy

 

19

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

7 czerwca

B. Modzelewska

 

20

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

16 czerwca

A. Sudół

 

21

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

30 czerwca

A. Sudół

 

22

W sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i klasy ii GIMNAZJUM – „Wyprawka szkolna”

2 lipca

M. Bałazy

 

23

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

5 lipca

B. Modzelewska

 

24

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

5 lipca

B. Modzelewska

 

24/1

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

12 lipca

M. Bałazy

 

25

W sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

12 lipca

M. Bałazy

 

26

w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie

 

14 lipca

M. Bałazy

 

27

Zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro ze środków publicznych.

15 lipca

M. Bałazy

 

28

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

15 lipca

M. Bałazy

 

29

W sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz opłaty skarbowej

15 lipca

A. Sudół

 

29/1

W sprawie powołania komisji do odbioru robót dodatkowych i uzupełniających inwestycji Remont i rozbudowa budynku przedszkola i zmiana sposobu użytkowania części budynku na bibliotekę miejską oraz budowy placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559

16 lipca

A. Cholewicki

 

30

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

22 lipca

A. Berdyga

 

31

W sprawie powołania komisji do odbioru robót dodatkowych inwestycji Remont i przebudowa klubokawiarni na klub wiejski w Mątwicy

4 sierpnia

A. Cholewicki

 

32

 

12 sierpnia

B. Modzelewska

 

33

W sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji Remont i rozbudowa budynku przedszkola i zmiana sposobu użytkowania części budynku na bibliotekę miejską oraz budowy placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559 (Zadanie I- przedszkole)

16 sierpnia

A. Cholewicki

 

34

W sprawie powołania komisji do odbioru dostawy wyposażenia inwestycji Remont i rozbudowa budynku przedszkola i zmiana sposobu użytkowania części budynku na bibliotekę miejską oraz budowy placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559

16 sierpnia

A. Cholewicki

 

35

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

25 sierpnia

A. Berdyga

 

36

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

25 sierpnia

A. Sudół

 

37

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród oraz planu finansowego jednostek kultury za I półrocze 2010

31 sierpnia

A. Sudół

 

38

W sprawie wprowadzenia druków opłaty targowej

31 sierpnia

A. Sudół

 

39

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

6 września

B. Modzelewska

 

40

W sprawie powołania komisji do odbioru robót częściowych inwestycji „Hala sportowo-widowiskowa przy Zespole Szkół samorządowych w Nowogrodzie

14 września

A. Cholewicki

 

41

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie  przetargowym

17 września

B. Modzelewska

 

41

W sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych inwestycji Remont i przebudowa klubokawiarni na klub wiejski w Mątwicy

23 września

A. Cholewicki

 

42

W sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży znajdujących się na niej części budynków w trybie bezprzetargowym

17 września

B. Modzelewska

 

43

W sprawie rozpatrzenia wniosku do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród w zakresie wyznaczania terenów powierzchniowej eksploatacji kruszyw naturalnych na gruntach wsi Mątwica oraz wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz zabudowę usługową z zakresu turystyki i obsługi podróżnych komunikacji samochodowej na gruntach wsi Morgowniki, zainicjowanej uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie nr XXXVI/207/10 z dnia 7 czerwca 2010 roku.

21 września

T. Babiel

 

44

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

30 września

A. Sudół

 

45

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

5 października

A. Berdyga

 

46

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

14 października

A. Sudół

 

47

W sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycji Remont i przebudowa klubokawiarni na klub wiejski w Mątwicy

14 października

A. Cholewicki

 

48

W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych oraz koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi wyborów w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

20 października

M. Bałazy

 

49

W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

22 października

B. Modzelewska

 

50

W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji niżej wymienionych składników majątku

22 października

A. Sudół

 

51

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

27 października

B. Modzelewska

 

52

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

27 października

B. Modzelewska

 

53

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

27 października

B. Modzelewska

 

54

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym

27 października

B. Modzelewska

 

55

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

27 października

A. Sudół

 

56

W sprawie powołania komisji do odbioru części robót  inwestycji „Hala sportowo-widowiskowa przy Zespole Szkół samorządowych w Nowogrodzie

4 listopada

A. Cholewicki

 

57

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

8 listopada

A. Sudół

 

58

W sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Nowogród zainicjowanej uchwałami Rady Miejskiej w Nowogrodzie nr VIII/32/07 z dnia 30 kwietnia 2007r. oraz XX/101/08 z dnia 25 sierpnia 2008r.

9 listopada

T. Babiel

 

59

W sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji Remont i rozbudowa budynku przedszkola i zmiana sposobu użytkowania części budynku na bibliotekę miejską oraz budowy placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559 (Zadanie II- biblioteka)

10 listopada

A. Cholewicki

 

60

W sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Nowogrodzie i Burmistrza Nowogrodu zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

10 listopada

M. Bałazy

 

61

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2011-2023

10 listopada

A. Sudół

 

62

W sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok

10 listopada

A. Sudół

 

63

W sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót przedsięwzięcia pt: „Wymiana okien w budynku MGOK w Nowogrodzie”

10 listopada

A. Cholewicki

 

64

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

10 listopada

A. Berdyga

 

65

W sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji Remont i rozbudowa budynku przedszkola i zmiana sposobu użytkowania części budynku na bibliotekę miejską oraz budowy placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559 (roboty dodatkowe)

19 listopada

A. Cholewicki

 

66

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2010 r dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie

19 listopada

M. Bałazy

 

67

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

23 listopada

A. Sudół

 

68

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

26 listopada

A. Berdyga

 

69

W sprawie wprowadzania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie

30 listopada

A. Sudół

 

70

W sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

30 listopada

B. Modzelewska

 

71

W sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym, przeznaczonej do sprzedaży

30 listopada

B. Modzelewska

 

72

W sprawie powołania Gminnego Biuro Spisowego w celu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku

6 grudnia

M. Bałazy

 

73

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

7 grudnia

A. Berdyga

 

74

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

9 grudnia

A. Sudół

 

75

W sprawie powołania komisji do odbioru części robót  inwestycji „Hala sportowo-widowiskowa przy Zespole Szkół samorządowych w Nowogrodzie

9 grudnia

A. Cholewicki

 

76

W sprawie przeznaczenia lokalu do oddania w najem

10 grudnia

B. Modzelewska

 

77

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

14 grudnia

B. Modzelewska

 

78

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

14 grudnia

B. Modzelewska

 

79

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

14 grudnia

B. Modzelewska

 

80

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

14 grudnia

B. Modzelewska

 

81

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

14 grudnia

B. Modzelewska

 

82

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

14 grudnia

B. Modzelewska

 

83

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

14 grudnia

B. Modzelewska

 

84

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

17 grudnia

A. Sudół

 

85

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

17 grudnia

B. Modzelewska

 

86

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

17 grudnia

B. Modzelewska

 

87

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

17 grudnia

B. Modzelewska

 

88

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

17 grudnia

B. Modzelewska

 

89

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

17 grudnia

B. Modzelewska

 

90

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

17 grudnia

B. Modzelewska

 

91

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

17 grudnia

B. Modzelewska

 

92

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

27 grudnia

A. Sudół

 

93

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

27 grudnia

A. Berdyga

 

94

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

28 grudnia

A. Sudół

 

95

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

28 grudnia

A. Sudół

 

96

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

31 grudnia

A. Sudół

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Marlena Bałazy

Wprowadzający: Marlena Bałazy

Data modyfikacji: 2011-03-02

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2011-03-02