REJESTR ZARZĄDZEŃ 2011r.

Zarządzenia będą udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 2011r

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 2011r.

L.p

ZARZĄDZENIE

DATA

1

W sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży

07 stycznia

2

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej

20 stycznia

3

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości

20 stycznia

4

W sprawie powołania komisji do określenia stanu i spisania środków trwałych znajdujących się na targowicy w Nowogrodzie..

25 stycznia

5

W sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczysty, przeznaczonej do sprzedaży

26 stycznia

6

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

26 stycznia

7

W sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Modelu Doskonałości EFQM

01 luty

8

W sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnych do oddania w dzierżawę

15 luty

9

W sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania w tych sprawach oraz przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

15 luty

11

W sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie

16 luty

12

W sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie

16 luty

13

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

28 luty

14

W sprawie powołania komisji do odbioru części robót inwestycji „Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”

28 luty

15

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym

08 marca

16

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

09 marca

16/1

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

09 marca

17

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

18 marca

18

W sprawie powołania komisji do odbioru części robót inwestycji Remont i rozbudowa budynku przedszkola i zmiana sposobu użytkowania części budynku na bibliotekę miejską oraz budowy placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559

24 marca

19

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010r.

29 marca

20

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

25 marca

22

W sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

31 marca

23

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

31 marca

24

W sprawie zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi i osiedla na terenie Gminy Nowogród

04 kwietnia

25

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

12 kwietnia

27

W sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym, przeznaczonej do sprzedaży

05 maja

28

W sprawie sprawozdania finansowego gminy Nowogród za 2010r.

05 maja

29

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

06 maja

30

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

19 maja

30/1

W sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 roku

20 maja

31

W sprawie powołania komisji do odbioru części robót inwestycji „Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”

30 maja

32

W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

01 czerwca

33

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

01 czerwca

34

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

01 czerwca

35

W sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum - „Wyprawka szkolna”

08 czerwca

36

W sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

24 czerwca

37

W sprawie powołania komisji do odbioru części robót inwestycji „Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”

24 czerwca

38

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

24 czerwca

39

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

24 czerwca

40

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej

30 czerwca

41

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej

30 czerwca

42

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej

30 czerwca

43

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

29 czerwca

44

W sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym

06 lipca

45

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

07 lipca

46

W sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości znajdujących się w obrębie ewidencyjnym Nowogród na działkach 65/2. 66/2 i 1516

12 lipca

47

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

12 lipca

48

W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrdzie”

14 lipca

49

W sprawie powołania komisji do odbioru części robót inwestycji „Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”

14 lipca

50

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

29 lipca

51

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej

29 lipca

52

W sprawie wprowadzenia identyfikacji procesów kluczowych oraz badania satysfakcji pracowników i klientów Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

29 lipca

53

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

05 sierpnia

54

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród oraz planu finansowego jednostek kultury za I półrocze 2011r.

30 sierpnia

55

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

31 sierpnia

56

W sprawie powołania komisji do odbioru wyposażenia inwestycji „Hala widowiskowo- sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”

01 września

57

W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości komunalnych

05 września

58

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej

07 września

59

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej

07 września

60

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej

07 września

61

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej

07 września

62

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej

07 września

63

W sprawie zmiany ceny nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym przeznaczonej do sprzedaży

07 września

64

W sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości gruntowej. Będącej w użytkowaniu wieczystym, przeznaczonej do sprzedaży

07 września

65

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

20 września

66

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

20 września

67

W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji „Hala widowiskowo- sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”

21 września

68

W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych oraz koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi wyborów w wyborach zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

22 września

68/1

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

22 września

69

W sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie

30 września

70

W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji Przebudowa drogi gminnej nr 105831B (Mątwica - Szablak) i drogi gminnej nr 105832B (Grzymały - Mątwica) w m. Mątwica Gmina Nowogród, powiat Łomżyński, województwo podlaskie.

06 października

71

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

17 października

72

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

18 października

73

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

31 października

74

W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji niżej wymienionych składników majątku.

07 listopada

75

W sprawie przeznaczenia lokalu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

07 listopada

76

W sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

07 listopada

77

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

07 listopada

78

W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji „Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”

08 listopada

79

W sprawie projektu budżetu gminy Nowogród na 2012 rok.

15 listopada

80

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2012 - 2023

15 listopada

81

W sprawie powołania komisji do odbioru I etapu inwestycji „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Szablaku”

17 listopada

82

W sprawie powołania komisji do odbioru robót w ramach zamówienia uzupełniającego oraz robót dodatkowych inwestycji „Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”

21 listopada

83

W sprawie powołania komisji do wybrakowania i zniszczenia dokumentów, które utraciły praktyczne znaczenie i nie podlegają trwałemu przechowywaniu.

23 listopada

84

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

24 listopada

85

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

24 listopada

86

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

08 grudnia

87

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2012 - 2023

12 grudnia

88

W sprawie zmiany zarządzenia nr 22/1/07 Burmistrza Nowogrodu z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

21 grudnia

89

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

21 grudnia

90

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

21 grudnia

91

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

31 grudnia

92

W sprawie powołania zespołu do przeprowadzania kontroli podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie gminy Nowogród

31 grudnia


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Marlena Bałazy

Wprowadzający: Marlena Bałazy

Data modyfikacji: 2013-02-04

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2013-02-04