REJESTR ZARZĄDZEŃ 2012r.

Zarządzenia będą udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 2012r

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 2012r

L.p

ZARZĄDZENIE

DATA

1

W sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

2 stycznia

2

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

01 luty

3

W sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

15 luty

4

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

17 luty

5

W sprawie Regulaminu Dowożenia Uczniów do Szkół w Gminie Nowogród

17 luty

6

W sprawie przyjęcia w formie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej należącej do Skarbu Państwa

23 luty

7

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

27 luty

8

W sprawie zmiany polityki rachunkowości

27 luty

9

W sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego na terenie Gminy Nowogród

20 marca

10

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2011r.

27 marca

11

W sprawie ustalenia stawek odpłatności za dzierżawę i najem nieruchomości komunalnych

28 marca

12

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

28 marca

13

W sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez powódź w m. Jankowo - Skarbowo

30 marca

14

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

31 marca

15

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

03 kwietnia

16

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

17 kwietnia

17

W sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołanego Zarządzeniem nr 32/2011 Burmistrza Nowogrodu z dnia 1 czerwca 2011 roku

16 kwietnia

18

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

09 maja

19

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

09 maja

20

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

09 maja

21

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

09 maja

22

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

09 maja

23

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

25 maja

24

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

30 maja

25

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

30 maja

26

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

30 maja

27

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

30 maja

28

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

30 maja

29

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

30 maja

30

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

30 maja

31

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

30 maja

32

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

30 maja

33

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

30 maja

34

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

30 maja

35

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

30 maja

36

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

30 maja

37

W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Szablaku”

01 czerwca

38

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

08 czerwca

39

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

15 czerwca

40

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

20 czerwca

41

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

20 czerwca

42

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

28 czerwca

43

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

29 czerwca

44

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

30 czerwca

45

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

23 lipca

46

W sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej - „Wyprawka szkolna”

25 lipca

47

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącym własność Gminy Nowogród

08 sierpnia

48

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

08 sierpnia

49

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

21 sierpnia

49/1

W sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez huragan

22 sierpnia

50

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród oraz planu finansowego jednostek kultury za I półrocze 2012 roku

27 sierpnia

51

W sprawie rozłożenia na raty ceny lokalu mieszkalnego wraz z częściami przynależnymi, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

05 września

52

W sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania w tych sprawach oraz do przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

12 września

53

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

25 września

54

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

30 września

55

W sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości komunalnej, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

10 października

56

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

17 października

57

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

23 października

58

W sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowogród

23 październik

59

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

30 października

60

W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2012 - 2023

31 października

61

W sprawie projektu budżetu gminy Nowogród na 2013 rok

14 listopada

62

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2013 - 2023

14 listopada

63

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

20 listopada

64

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

20 listopada

65

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

22 listopada

66

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

05 grudnia

67

W sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

07 grudnia

68

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

11 grudnia

69

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

11 grudnia

70

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

30 grudnia


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Marlena Bałazy

Wprowadzający: Marlena Bałazy

Data modyfikacji: 2013-02-04

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2013-02-04