REJESTR ZARZĄDZEŃ 2014r.

REJESTR ZARZĄDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWOGRODZIE 2014 ROK. Zarządzenia będą udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej.

Untitled

REJESTR ZARZĄDZEN 2014r.

LP

zarządzenie

data

od kogo wpłynęło

1

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014

20.01.2014

A.Sudół

1/1

W sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014r

21.01.2014

J. Pamulski

2

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014

31.01.2014

A.Sudół

3

W sprawie zmiany polityki rachunkowości

A. Sudół

4

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

13.02.2014

M. Bałazy

5

W sprawie sporządzania rejestru zamówień publicznych, udzielonych na podstawie art. 4 pkt.8 prawa zamówień publicznych, na poszczególnych stanowiskach pracy

24.02.2014

M.Marczyk

6

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

24.02.2014

M. Bałazy

7

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014

28.02.2014

A.Sudół

8

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

28.02.2014

A.Berdyga

9

W sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

28.02.2014

A. Cholewicki

10

W sprawie powołania komisji do odbioru I etapu inwestycji „Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

10.03.2014

A. Cholewicki

11

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości

10.03.2014

M. Bałazy

12

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

18.03.2014

A.Berdyga

13

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014

31.03.2014

A.Sudół

13/1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013r.

31.03.2014

A.Sudół

14

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

31.03.2014

M. Bałazy

15

W sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie w roku 2014

09.04.2014

A.Bognacka

16

W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

10.04.2014

M. Bałazy

17

W sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

25.05.2014

M. Bałazy

18

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014

25.04.2014

A.Sudół

19

W sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

30.04.2014

M. Bałazy

20

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

05.05.2014

M. Bałazy

21

W sprawie ustalenia cen za usługi komunalne

05.05.2014

M. Szejman

22

W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

15.05.2014

M. Bałazy

23

W sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie do prowadzenia postępowania a także do wydawania decyzji w sprawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

19.05.2014

B. Kuczyńska

24

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014

19.05.2014

A.Sudół

25

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

21.05.2014

A.Berdyga

26

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej oraz uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

23.05.2014

M. Bałazy

27

Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

30.05.2014

M. Bałazy

27/1

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

30.05.2014

A.Berdyga

28

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014

30.05.2014

A.Sudół

29

W sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołanego Zarządzeniem nr 32/2011 Burmistrza Nowogrodu z dnia 1 czerwca 2011 i Zarządzeniem nr 17/2012 Burmistrza Nowogrodu z dnia 16 kwietnia 2012r.

02.06.2014

B.Kuczyńska

30

W sprawie regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się przepisów Prawo Zamówień Publicznych przez Gminę Nowogród w ramach realizacji zadań finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

06.06.2014

J. Piątek

31

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

16.06.2014

M.Majkowska

32

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

26.06.2014

M.Majkowska

33

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014

30.06.2014

A.Sudół

34

W sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro ze środków publicznych

11.07.2014

M. Marczyk

35

W sprawie powołania komisji przetargowej

30.07.2014

A. Cholewicki

36

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014

31.07.2014

A.Sudół

37

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród oraz planu finansowego jednostek kultury za I półrocze 2014r.

08.08.2014

A.Sudół

38

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014

14.08.2014

A.Sudół

39

W sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas II-III, IV szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych- „Wyprawka szkolna”

19.08.2014

M. Bałazy

40

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

20.08.2014

A.Berdyga

41

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

26.08.2014

M.Majkowska

42

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławcu

28.08.2014

M. Bałazy

43

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

03.09.2014

M. Bałazy

44

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

18.09.2014

M.Majkowska

45

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014

30.09.2014

G. Urban

46

W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

01.10.2014

M. Bałazy

46/1

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

12.10.2014

A.Berdyga

47

W sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

12.10.2014

M. Bałazy

48

W sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

15.10.2014

B. Modzelewska

49

W sprawie powołania komisji do odbioru robót dodatkowych inwestycji „Przebudowa dwóch boisk w tym boisko do koszykówki i wielofunkcyjne w Nowogrodzie - wykonanie muru oporowego”

17.10.2014

A. Cholewicki

50

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

22.10.2014

A. Sudół

50/1

W sprawie powołania zespołów do przeprowadzania korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Nowogrodzie i Burmistrza Nowogrodu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

24.10.2014

M. Bałazy

51

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014

28.10.2014

G. Urban

52

W sprawie powołania komisji do odbioru części robót inwestycji „Przebudowa dwóch boisk w tym boisko do koszykówki i wielofunkcyjne w Nowogrodzie”

03.11.2014

A. Cholewicki

53

W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

03.11.2014

M. Bałazy

54

W sprawie powołania komisji do odbioru części robót inwestycji „Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

03.11.2014

A. Cholewicki

55

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014

28.10.2014

G. Urban

56

W sprawie projektu budżetu Gminy Nowogród na rok 2015

14.11.2014

G. Urban

57

W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2015-2023

14.11.2014

G. Urban

58

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

14.11.2014

A.Berdyga

59

W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji „Przebudowa dwóch boisk w tym boisko do koszykówki i wielofunkcyjne w Nowogrodzie”

21.11.2014

A. Cholewicki

60

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014

24.11.2014

G. Urban

61

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

27.11.2014

A.Berdyga

62

W sprawie przeprowadzenia badania ankietowego

03.12.2014

A. Cholewicki

63

64

65

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Marlena Bałazy

Wprowadzający: Marlena Bałazy

Data modyfikacji: 2014-12-08

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2014-12-08