Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Nowogrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie (http://bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl/).

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Nowogrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie (http://bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl/).

Data publikacji strony internetowej: 11.04.2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.02.2024 r.

Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl/ spełnia wymagania w 99,84%.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres gmina@nowogrod.com lub dzwoniąc na numer telefonu 86 217 55 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Urząd Miejski w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród.

Budynek Urzędu nie jest w pełni dostosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Do budynku prowadzą dwa wejścia: przy wejściu bocznym od strony Komunalnego Zakładu Budżetowego nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, znajdują się schody. Wejście główne do budynku jest na poziomie terenu. Szerokość drzwi wejściowych jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych ani informacji głosowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dla osób na wózkach dostępna jest część korytarza na parterze - do pozostałej prowadzą dwa schodki bez podjazdu dla niepełnosprawnych. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę będą obsługiwane na sali konferencyjnej Urzędu, która znajduje się na parterze budynku przy wejściu głównym. Przed budynkiem brak jest wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. W Urzędzie nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Chełstowska

Data wytworzenia: 2021-02-08

Wprowadzający: Karol Babiel

Data modyfikacji: 2024-03-04

Opublikował: Karol Babiel

Data publikacji: 2021-02-08