UCHWAŁA Nr XXIII/126/08

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXIII/126/08

RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE

z dnia 15 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Nowogród na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska  uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości  10 961 997 zł, w tym:

- dochody bieżące      - 9 854 997 zł

- dochody majątkowe - 1 107 000 zł

            zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości  15 046 719 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 9 658 510 zł, z tego:

                               - wynagrodzenia i pochodne - 4 343 044 zł

                               - dotacje                                -    368 000 zł

                               - wydatki na obsługę długu   -    303 507 zł

             - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji  -     100 000 zł

                               - pozostałe wydatki bieżące  - 4 543 959 zł

b) wydatki majątkowe - 5 388 209 zł

             zgodnie z załącznikiem nr 2.

        2. Zadania inwestycyjne w 2009r. – zgodnie z załącznikiem nr 3,

 § 3.  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 084 722 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie  - 4 084 722 zł,

            2. Przychody budżetu w wysokości 4 426 722 zł, rozchody w wysokości 342 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 40 000zł. oraz rezerwy celowe w wysokości 154 000 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 25 000zł.

§ 5.    1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2.  Wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.  Ustala się dochody w kwocie  53 800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53 812 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 7.         1.Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych:   przychody – 1 226 500 zł, wydatki – 1 223 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

2.       Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 157 950 zł; wydatki – 157 950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3.      Dotacje podmiotowe dla  gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 368 000zł, z godnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody           -   4 800 zł,

wydatki               - 13 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie 4 084 722 zł;

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów  - w kwocie 342 000 zł;

- udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty – 100 000 zł;

- zaciągania kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

  budżetu do wysokości - 1 000 000 zł,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza  Nowogrodu do:

 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1000 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich;

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy Nowogród z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie.

                                       

                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                            Tadeusz Góralczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Ewa Sudół

Wprowadzający: Alicja Ewa Sudół

Data modyfikacji: 2008-12-29

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2008-12-29