Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Gmniy i Miasta Nowogród na 2005 rok.

INFORMACJA

                                                                             

 

INFORMACJA

 

o stanie mienia komunalnego

Gminy i Miasta Nowogród

na rok 2005

           

Sposób zagospodarowania  nieruchomości komunalnych opiera się na opracowanym i zatwierdzonym uchwałą Rady "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowogród ".

I tak w nieruchomościach tych wyszczególnia się niżej podane rodzaje zagospodarowania:

grunty rolne o pow. 72,82  ha

lasy              o pow.  14,27  ha

tereny  rekreacyjne  o pow.9,84  ha, są to działki położone na terenie wsi Ptaki oraz mieście Nowogród, wzdłuż rzeki Narew, z których  obszar o powierzchni  2 ha 56 ary i wartości  szacunkowej 52.000zł położonej  we wsi Ptaki. jest w użytkowaniu wieczystym Caritas  Diecezji Łomżyńskiej  oraz mieście Nowogród  wzdłuż rzeki Narew .

            Największą grupę mienia komunalnego stanowią działki pod budownictwo mieszkaniowe, zagrodowe i jednorodzinne. Działki  te są położone w różnych  częściach miasta, a ich wielkość wynosi od  35 m2 do 4500 m2 .

            Dotychczas dla 149 działek o powierzchni ponad 8 ha i wartości  szacunkowej 433.920, stan prawny został uregulowany poprzez oddanie ich w użytkowanie wieczyste.

            Pozostałe 59 działek o powierzchni  około 4 ha jest  w posiadaniu  mieszkańców miasta. Większość z nich jest częściowo  lub w całości zabudowana budynkami, własnym  kosztem od wielu lat i stanowi łącznie z działką własna jedną nieruchomość.

Z posiadaczami  tych działek prowadzimy rozmowy o wykup na własność , względnie przejęcie tych działek w użytkowanie wieczyste.

            Nie wyceniono wartości działek będących  w  posiadaniu , ponieważ wiąże się z tym wielki koszt jaki  należy  ponieść na wykonanie szacunku przez rzeczoznawcę.

            Wyceny działek dokonuje się wówczas, gdy  wpłynie wniosek i nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

            Ponadto w bezpośrednim zarządzie gminy posiadamy wolne tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową o pow.5,03 ha .Grunty te zostaną przeznaczone do sprzedaży zgodnie  z zatwierdzonym  przez Radę  w dniu  25.03.2005 r.  planem  miejscowym zagospodarowania przestrzennego części miasta Nowogród  ,   terenów położonych  w  południowo-zachodniej części miasta , w rejonie ulic : Miastkowska  i  Stacha Konwy  .

Następnym rodzajem nieruchomości będących własnością gminy i miasta , a będących w użytkowaniu wieczystym, są nieruchomości przeznaczone pod handel, usługi i przemysł lekki. Zajmują one powierzchnię ponad  7 ha i są to:

-  15 działek o powierzchni 6,49 ha i wartości szacunkowej 344.328 . oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:              

- 1 działka dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy

 1 działka dla GS Nowogród

- 13 działek dla prywatnych właścicieli /odkupione od GS, SKR, CPN Przedsiębiorstwo "Zylber Konig", BROBAR /

-         1 działka o pow. 981m2 i wartości szacunkowej 35 806 zł zabudowana młynem oddana w dzierżawę;

-         1 działka o pow. 3 687 m2 i wartości szacunkowej 134 576 zł., zabudowana zakładem drzewnym i trakiem oddana w zarząd dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie. 

            Na terenie miasta prowadzą działalność dwie Spółdzielnie Mieszkaniowe, które posiadają w użytkowaniu wieczystym 12 działek o powierzchni 1 ha  98 ary, w tym:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność"

   3 działki o pow.43 ary i wartości szacunkowej 26.874   ,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowogród

    9 działek o pow.1 ha 55 ary i wartości szacunkowej 103.877 .

            Muzeum Północno - Mazowieckie z siedzibą w Łomży posiada w użytkowaniu wieczystym 2 działki o powierzchni 2 ha 81 ary i wartości szacunkowej 42.600., położone na terenie miasta Nowogród.

            Na terenie gminy posiadamy jedno jezioro "Lecień" o powierzchni  6 ha 86 ary oddane w dzierżawę.            .

            Dosyć sporą grupę mienia komunalnego na terenie gminy i miasta o powierzchni 39 ha stanowią działki różne, przeznaczone w planie na cele oświaty, oczyszczalni ścieków, ujęcia wody, stadion, pomniki, parkingi, wysypiska, jary, wąwozy, tereny po byłych piaskowniach, żwirowniach, wodopoje oraz nieużytki.

                 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski Nowogród

Wprowadzający: Urząd Miejski Nowogród

Data modyfikacji: 2005-04-19

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2005-04-19