UCHWAŁA Nr XVII/93/12

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Nowogród

UCHWAŁA NR XVII/93/12

RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE
z dnia 30 listopada 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Nowogród

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 16 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 i Nr 232 poz. 1378)  art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142, poz.146, Nr106 poz.675, Nr40 poz.230, z 2011r. Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr21 poz.113, Nr 217 poz.1281, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie statutu Gminy Nowogród

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Gminy Nowogród, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Góralczyk 

 

>> STATUT GMINY NOWOGRÓD <<

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Marlena Bałazy

Wprowadzający: Marlena Bałazy

Data modyfikacji: 2013-02-06

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2013-02-06