Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

 

Logo URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród
woj. podlaskie

telefon  (86) 217 55 28
faks  (86) 217 55 20
email:  umnowogrod@wp.pl


Godziny pracy:

Poniedziałek | 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek | 7.30 - 15.30


Numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z poszczególnych tytułów:
 
 
Urząd Miejski, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 09 8757 0001 2600 0097 2000 0130
 
- podatki i opłaty lokalne /osoby fizyczne, osoby prawne, inne jednostki,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty skarbowe,
- opłaty za udostepnienie danych ze zbioru PESEL,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy /trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z różnych opłat, różnych dochodów oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego (np. opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC),
- odsetki od ww. należności.
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 72 8757 0001 2600 0097 2000 0160
 
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- należności alimentacyjne,
- inne dochody,
- odsetki od ww. należności.
 
 
Uwaga! Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dokonywane są na indywidualnie określane numery rachunków.
 
 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018r. wynoszą:
 
- opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 150 zł za rok;
- opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi jako odpady zmieszane wynosi 250 zł za rok;
- 12 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 30 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zmieszane (nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

Lista aktualności

 • UCHWAŁA NR LVI/200/18

  2018-04-09 11:48:13

  w sprawie podziału Gminy Nowogród na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

 • UCHWAŁA NR LVI/199/18

  2018-04-09 11:46:57

  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogród w 2018 r.

 • OBWIESZCZENIE

  2018-04-05 12:02:55

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV (linii kablowych i napowietrznych) na części działek nr ewid. gruntów 98 w obrębie Sulimy, nr ewid. gruntów 62, 1 w obrębie Dzierzgi i nr ewid. gruntów 499, 512, 497/2, 497/1, 154/1, 470, 490, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 54, 55, 56, 57, 94, 95, 486, 487, 488, 489 w obrębie Chmielewo

 • ZARZĄDZENIE NR 22/18

  2018-04-05 11:21:55

  w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

  2018-04-04 14:03:01

  w dniu 26 marca 2018 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie wraz z sieciami wod.- kan. i energetycznymi – etap I, gm. Nowogród, powiat łomżyński”

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2018-05-28

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11