Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

 

Logo URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród
woj. podlaskie

telefon  (86) 217 55 28
faks  (86) 217 55 20
email:  umnowogrod@wp.pl


Godziny pracy:

Poniedziałek | 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek | 7.30 - 15.30


Numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z poszczególnych tytułów:
 
 
Urząd Miejski, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 09 8757 0001 2600 0097 2000 0130
 
- podatki i opłaty lokalne /osoby fizyczne, osoby prawne, inne jednostki,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty skarbowe,
- opłaty za udostepnienie danych ze zbioru PESEL,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy /trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z różnych opłat, różnych dochodów oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego (np. opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC),
- odsetki od ww. należności.
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 72 8757 0001 2600 0097 2000 0160
 
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- należności alimentacyjne,
- inne dochody,
- odsetki od ww. należności.
 
 
Uwaga! Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dokonywane są na indywidualnie określane numery rachunków.
 
 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018r. wynoszą:
 
- opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 150 zł za rok;
- opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi jako odpady zmieszane wynosi 250 zł za rok;
- 12 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 30 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zmieszane (nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

Lista aktualności

 • POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

  2018-06-25 13:52:49

  uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26.06.2018r. o godz 7:45 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędzie się posiedzenie komisji.

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2018-06-19 16:37:41

  Gmina Nowogród: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątwicy

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2018-06-19 12:24:12

  w imieniu Gminy Nowogród informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa kruszywa drogowego z domieszką kruszywa łamanego oraz pospółki drogowej do remontów i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nowogród", wpłynęły 4 oferty. Zgodnie z art 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie kryterium cena - 60%, czas dostawy - 40% wybrał ofertę Wykonawcy.

 • ZARZĄDZENIE NR 34/18

  2018-06-13 19:49:09

  w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 • OGŁOSZENIE

  2018-05-30 15:15:39

  Odwołanie przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki nr 686 położonej w obrębie ewidencyjnym Jankowo-Młodzianowo, o powierzchni 6,86 ha.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2018-05-28

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11