Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

 

Logo URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród
woj. podlaskie

telefon  (86) 217 55 28
faks  (86) 217 55 20
email:  umnowogrod@wp.pl


Godziny pracy:

Poniedziałek | 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek | 7.30 - 15.30


Numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z poszczególnych tytułów:
 
 
Urząd Miejski, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 09 8757 0001 2600 0097 2000 0130
 
- podatki i opłaty lokalne /osoby fizyczne, osoby prawne, inne jednostki,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty skarbowe,
- opłaty za udostepnienie danych ze zbioru PESEL,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy /trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z różnych opłat, różnych dochodów oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego (np. opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC),
- odsetki od ww. należności.
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 72 8757 0001 2600 0097 2000 0160
 
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- należności alimentacyjne,
- inne dochody,
- odsetki od ww. należności.
 
 
Uwaga! Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dokonywane są na indywidualnie określane numery rachunków.
 
 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018r. wynoszą:
 
- opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 150 zł za rok;
- opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi jako odpady zmieszane wynosi 250 zł za rok;
- 12 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 30 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zmieszane (nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

Lista aktualności

 • OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

  2018-11-27 14:59:05

  na wniosek Gminy Nowogród, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 16 października 2018 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i przebudowie dróg gminnych w Nowogrodzie wraz z sieciami wod.-kan. i energetycznymi – etap III, gm. Nowogród, powiat łomżyński”

 • II sesja Rady Miejskiej w Nowogrodzie

  2018-11-27 14:55:44

 • I sesja Rady Miejskiej w Nowogrodzie

  2018-11-27 14:54:28

  Komisarz Wyborczy w Łomży postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. zwołał I sesję Rady Miejskiej w Nowogrodzie, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41.

 • OBWIESZCZENIE

  2018-11-23 15:01:50

  uprzejmie informuję, że w dniu 16 października 2018 roku, na wniosek Gminy Nowogród, Burmistrz Nowogrodu wydał decyzję o ustalenia lokalizacji inwestycji celu, dla przedsięwzięcia obejmującego budowę elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii nn oświetlenia drogowego na terenie działek nr 23/9, 23/11, 23/10, 145 w obrębie Morgowniki.

 • OBWIESZCZENIE

  2018-11-23 15:00:11

  uprzejmie informuję, że w dniu 23 października 2018 roku, na wniosek p. Jana Jasionka, przed Burmistrzem Nowogrodu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego budowę sieci wodociągowej dn 100 o długości ok. 400 m na działkach nr ewid. gruntów 142, 34/6, 33/10, 32/7, 32/8, 31/6 w obrębie Morgowniki.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2018-05-28

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11