Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

 

Logo URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród
woj. podlaskie

telefon  (86) 217 55 28
faks  (86) 217 55 20
email:  umnowogrod@wp.pl


Godziny pracy:

Poniedziałek | 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek | 7.30 - 15.30


Numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z poszczególnych tytułów:
 
 
Urząd Miejski, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 09 8757 0001 2600 0097 2000 0130
 
- podatki i opłaty lokalne /osoby fizyczne, osoby prawne, inne jednostki,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty skarbowe,
- opłaty za udostepnienie danych ze zbioru PESEL,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy /trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z różnych opłat, różnych dochodów oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego (np. opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC),
- odsetki od ww. należności.
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 72 8757 0001 2600 0097 2000 0160
 
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- należności alimentacyjne,
- inne dochody,
- odsetki od ww. należności.
 
 
Uwaga! Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dokonywane są na indywidualnie określane numery rachunków.
 
 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018r. wynoszą:
 
- opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 150 zł za rok;
- opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi jako odpady zmieszane wynosi 250 zł za rok;
- 12 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 30 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zmieszane (nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

Lista aktualności

 • OBWIESZCZENIE

  2018-05-16 09:31:15

  Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 11 maja 2018 r. na wniosek Gminy Nowogród wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie wraz z sieciami wod.-kan. i energetycznymi – etap I, gm. Nowogród, powiat łomżyński”. Od ww. decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 • OBWIESZCZENIE

  2018-05-11 14:57:58

  w dniu 9 maja 2018 roku, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, przed Burmistrzem Nowogrodu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV na terenie działek nr ewid gruntów 212, 228, 229/1, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238/1, 239, 240, 241, 243, 245/1, 245/2, 253, 342, 341, 340, 339, 258, 257, 256, 255, 254 w obrębie Jankowo Skarbowo oraz na terenie działek nr ewid gruntów 166, 202/4, 200, 198 w obrębie Jankowo-Młodzianowo.

 • OBWIESZCZENIE

  2018-05-11 14:56:06

  w dniu 9 maja 2018 roku, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Burmistrz Nowogrodu wydał decyzję o ustalenia lokalizacji inwestycji celu, dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN-15 kV, sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, na terenie działek nr 252, 253, 342, 479, 480 w obrębie Jankowo Skarbowo, działek nr 27/1, 28, 29, 35/1, 35/2, 35/3, 36, 37, 38, 56/3, 56/5, 57/2, 58/2, 60/2, 62/1, 63/1, 107/1, 108, 32, 33/1, 44, 51, 104, 105, 107/2, 109, 110, 111, 124 w obrębie Sulimy oraz działek nr 43, 44/4, 52/1, 52/3, 52/4, 52/5, 44/5, 44/2, 47, 50, 49/1, 49/2, 56/3, 66, 44/6, 10, 23, 24, 26, 27, 57, 40, 62, 45, 46, 54, 68/3, 68/4, 76, 11/1, 11/2, 15, 25, 37, 38, 39, 48 w obrębie Dzierzgi.

 • OBWIESZCZENIE

  2018-05-11 14:53:15

  w dniu 23 kwietnia 2018 roku, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Burmistrz Nowogrodu wydał decyzję o ustalenia lokalizacji inwestycji celu, dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV (linii kablowych i napowietrznych) na części działek nr ewid. gruntów 98 w obrębie Sulimy, nr ewid. gruntów 62, 1 w obrębie Dzierzgi i nr ewid. gruntów 499, 512, 497/2, 497/1, 154/1, 470, 490, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 54, 55, 56, 57, 94, 95, 486, 487, 488, 489 w obrębie Chmielewo.

 • OBWIESZCZENIE

  2018-05-10 15:08:25

  obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 9 maja 2018 r., znak: WOOŚ.420.35.2018.PL, zawiadamiające o wszczęciu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska – Litwa) oraz wystąpieniu do PPIS w Łosicach, PPIS w Ostrowi Mazowickiej, PPIS w Siemiatyczach, PPIS w Wysokiem Mazowieckiem, PPIS w Zambrowie, PPIS w Łomży oraz PPIS w Kolnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Lublinie o wyrażenie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny, z prośbą o umieszczenie go na tablicy ogłoszeń, celem poinformowania zainteresowanych.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2018-05-28

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11