Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

 

Logo URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród
woj. podlaskie

telefon  (86) 217 55 28
faks  (86) 217 55 20
email:  umnowogrod@wp.pl


Godziny pracy:

Poniedziałek | 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek | 7.30 - 15.30


Numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z poszczególnych tytułów:
 
 
Urząd Miejski, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 09 8757 0001 2600 0097 2000 0130
 
- podatki i opłaty lokalne /osoby fizyczne, osoby prawne, inne jednostki,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty skarbowe,
- opłaty za udostepnienie danych ze zbioru PESEL,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy /trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z różnych opłat, różnych dochodów oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego (np. opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC),
- odsetki od ww. należności.
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 72 8757 0001 2600 0097 2000 0160
 
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- należności alimentacyjne,
- inne dochody,
- odsetki od ww. należności.
 
 
Uwaga! Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dokonywane są na indywidualnie określane numery rachunków.
 
 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018r. wynoszą:
 
- opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 150 zł za rok;
- opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi jako odpady zmieszane wynosi 250 zł za rok;
- 12 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 30 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zmieszane (nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

Lista aktualności

 • POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

  2018-05-18 14:16:19

  uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.05.2018r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędzie się posiedzenie komisji

 • OGŁOSZENIE

  2018-05-17 15:21:40

  Zapraszamy mieszkańców gminy Nowogród do udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród”

 • OBWIESZCZENIE

  2018-05-17 11:46:00

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga Bożeny Joanny i Tadeusza Świtajewskich na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 28 marca 2018 r., nr SKO.412/21/2017 wydaną po wznowieniu postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 19 sierpnia 2016 r., nr SKO.412/19/2016 w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Nowogrodu z dnia 28 października 2015 r., nr RRG.6220.5.2015 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża — Nowogród z obejściem miejscowości Stare Kupiski, zreformowanej w części przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży decyzja z dnia 15 grudnia 2015 r., nr SKO.412/64/2015, stwierdzającą wydanie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 19 sierpnia 2016 r„ nr SKO.412/19/2016 w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Nowogrodu z dnia 28 października 2015 r., nr RRG.6220.5.2015, zreformowanej w części przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży decyzją z dnia 15 grudnia 2015 r., nr SKO.412/64/2015, z naruszeniem prawa, oraz stwierdzającą, ze nie uchyla tej decyzji, gdyż w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej. została przekazana w dniu 15 maja 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

 • OBWIESZCZENIE

  2018-05-17 11:40:58

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 14 maja 2018 r. rozpatrzyło trzy odwołania od decyzji Burmistrza Nowogrodu z dnia 27 lipca 2017 r., nr RRG.6220.05,2014 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich na 900 sztuk tuczników każdy w technologii rusztowej bezściółkowej z kanałami podrusztowymi o poj. ok. 1800 m3, z fundamentami pod dwa silosy o poj. 29,55 m3 każdy oraz 2 studni wierconych o wydajności nie mniejszej niż 0,7 m3 na godzinę na terenie działki nr 113 w miejscowości Sławiec, gm. Nowogród, powiat łomżyński, województwo podlaskie w wyniku, którego utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2018-05-17 10:57:31

  Gmina Nowogród: Dostawa kruszywa drogowego z domieszką kruszywa łamanego oraz pospółki drogowej do remontów i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nowogród. Ogłoszenie nr 559564-N-2018 z dnia 2018-05-17 r.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2018-05-28

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11