Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

 

Logo URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród
woj. podlaskie

telefon  (86) 217 55 28
faks  (86) 217 55 20
email:  umnowogrod@wp.pl


Godziny pracy:

Poniedziałek | 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek | 7.30 - 15.30


Numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z poszczególnych tytułów:
 
 
Urząd Miejski, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 09 8757 0001 2600 0097 2000 0130
 
- podatki i opłaty lokalne /osoby fizyczne, osoby prawne, inne jednostki,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty skarbowe,
- opłaty za udostepnienie danych ze zbioru PESEL,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy /trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z różnych opłat, różnych dochodów oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego (np. opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC),
- odsetki od ww. należności.
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 72 8757 0001 2600 0097 2000 0160
 
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- należności alimentacyjne,
- inne dochody,
- odsetki od ww. należności.
 
 
Uwaga! Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dokonywane są na indywidualnie określane numery rachunków.
 
 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018r. wynoszą:
 
- opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 150 zł za rok;
- opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi jako odpady zmieszane wynosi 250 zł za rok;
- 12 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 30 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zmieszane (nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

Lista aktualności

 • OBWIESZCZENIE

  2018-10-16 11:03:54

  w dniu 16 października 2018 roku, na wniosek Gminy Nowogród, Burmistrz Nowogrodu wydał decyzję o ustalenia lokalizacji inwestycji celu, dla przedsięwzięcia obejmującego budowę elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii nn oświetlenia drogowego na terenie działek nr 23/9, 23/11, 23/10, 145 w obrębie Morgowniki.

 • OBWIESZCZENIE

  2018-10-16 11:01:22

  w dniu 17 sierpnia 2018 roku, na wniosek Gminy Nowogród, przed Burmistrzem Nowogrodu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii nn oświetlenia drogowego na terenie działek nr 23/9, 23/11, 23/10, 145 w obrębie Morgowniki.

 • SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

  2018-10-12 12:09:21

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2018-10-10 10:18:11

  w imieniu Miejsko — Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Odrestaurowanie pomnika Młodych Bohaterów w Nowogrodzie”, wpłynęły 2 oferty...

 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

  2018-10-05 10:37:03

  w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2018-05-28

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11